Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Ročný plán úloh DHZ 2016

                                                                                        

ROČNÝ PLÁN ÚLOH DHZ 2016

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov

Mesiac

Plán úloh

Január

V DHZ pokračujú Výročné členské schôdze.
Povyšovanie členov DHZ v skupine výkonných hasičov sa vyhlási pri vhodnej príležitosti.
Návrh na povýšenie zbormajstrov, technikov a inšpektorov
treba zaslať do 15.1. na príslušný OV DPO.
Splnenie inkasa členských príspevkov od všetkých členov DHZ.
Veliteľ a preventivár na výcvikový rok 2016 vykonáva odbornú prípravu členov
 do kontrolných skupín obce.
Spracovať návrhy na vyznamenanie najaktívnejších členov DHZ,
ktoré budú odovzdané pri vhodnej príležitosti.
Spracovať a poslať hlásenie o činnosti DHZ za rok 2015.

Február

Pokračuje konanie Výročných členských schôdzí.
V spolupráci s obecným úradom pripraviť a vykonať preventívne protipožiarne kontroly.
Veliteľ vykonáva odbornú prípravu členov DHZ najmä teoretickú časť.
Zvyšovať fyzickú pripravenosť členov v telocvični alebo športových objektoch.
Mladých hasičov zamerať na teoretickú prípravu na celoštátnu hru Plameň.
Kronikár uzavrie obsah kroniky za rok 2015.
Výbor DHZ zabezpečí príspevok o činnosti DHZ pre regionálnu tlač.

Marec

Výbor DHZ zvolá a pripraví členskú schôdzu zameranú na inštruktážna – metodické zamestnanie.
Kontrolné skupiny obce pokračujú vo vykonávaní preventívnych kontrol.
Odbornú prípravu členov DHZO zamerať na technický výcvik.
Veliteľ sa zamerá na jarné tréningové cvičenia. Zamerať sa na ošetrenie výstroje a výzbroje.
Upratať a vyčistiť priestory budovy a okolia hasičskej zbrojnice.
Organizovať brigádnickú činnosť členov DHZ zameranú na ochranu životného prostredia.
Začať s odborno – výcvikovou činnosťou mladých hasičov.
Prostredníctvom miestneho rozhlasu, nástenky a internetu informovať občanov o výsledkoch 
činnosti za uplynulý rok a nových plánoch na rok 2016.

Apríl

Výbor DHZ pripraví organizačné zabezpečenie osláv Dňa hasičov –sv.Floriána, hasičské zábavy, 
výstavy hasičskej techniky, propagačné cvičenia, pohárové súťaže, kladenie vencov a cirkevné obrady.
Veliteľ DHZ spoločne so strojníkom riadia a kontrolujú techniku na letnú prevádzku, preveria akcieschopnosť
vozidiel, čerpadiel, výstroje a výzbroje, akcieschopnosť hydrantovej siete a vodných zdrojov.
Taktické cvičenia zamerať na objekt s miestami so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Odbornú prípravu zamerať na účasť na obvodových súťažiach DHZ.
Prípravu organizovať podľa pokynov výcvikového štábu.
Pripravovať mladých hasičov na okresné územné kolo hry Plameň.
Podieľať sa na ochrane prírody a lesov v spolupráci s obecným zastupiteľstvom,
lesnými správami a urbárskymi spoločnosťami.
K tomuto účelu využiť miestny rozhlas, nástenku, letáky a internet.

Máj

Pripraviť priebeh osláv Dňa hasičov – 4.mája, venovaný sv.Floriánovi – patróna hasičov.
Účasť mladých hasičov na okresnom - územnom kole hry Plameň podľa pokynov OV DPO.
Prebiehajú obvodové súťaže DHZ a hasičského dorastu.
Príprava na pretek jednotlivca na získanie výkonnostných tried.
Spracovať organizačné zabezpečenie ochrany úrody v spolupráci s obecným zastupiteľstvom 
a poľnohospodárskych družstiev.
Na to využiť rozhlasové relácie, nástenky, plagáty, prednášky a internet.
Zapojiť sa do taktického cvičenia, ktoré organizuje OR HaZZ.
Zúčastňovať sa pohárových súťaží.
Podporovať družobné styky najmä v prihraničných oblastiach s CZ, PL, AT a HU. 

Jún

Rok 2016 je postupovým pre mladých hasičov, ktorí sa venujú príprave na okresné
a územné kolá hry Plameň, ktorá vyvrcholí krajským kolom.
Mladý hasiči, dorastenci a dospelý sa zúčastňujú pohárových súťaží.
Orientovať záujmovú činnosť napr. uskutočniť výlety, výstavy, múzea, zber druhotných surovín,...
Odborná príprava a praktický výcvik mužov, žien a dorastu vrcholí na obvodových súťažiach.
Pri tejto úlohe sa treba riadiť pokynmi OV DPO a jeho príslušného výcvikového štábu.
Vzhľadom na teplé počasie je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pohotovosti hasičskej techniky 
a vodných zdrojov, kladeniu ohňa v prírode, priechodnosť prístupových ciest do lesa pre prípad požiaru. 
Výbor DHZ pripraví vyhodnotenie plánu činnosti za I. polrok.

Júl

Výbor DHZ zhodnotí činnosť za I. polrok 2016 a svoje vyhodnotenie predloží obecnému zastupiteľstvu
a o výsledku informuje členov na členskej schôdzi DHZ.
Pokračuje príprava krajských kôl mladých hasičov, ktorá vyvrcholí účasťou na Celoštátnom kole hry Plameň.
Kolektívy dospelých a dorastu sa zúčastňujú pohárových súťaží.
Organizovať kultúrno – spoločenské a športové podujatia, výlety a zájazdy pre všetkých členov.
Organizovať hliadkovú službu a pohotovosť na hasičskej zbrojnici pre kosenie žatvy a zber krmovín, 
ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Organizovať letné tábory, športové súťaže, zájazdy, exkurzie do hasičských staníc profesionálnych hasičov. 
Výbor prerokuje návrh na udelenie vyznamenaní a vernostných stužiek, ktorý treba zaslať na príslušný OV DPO.
Veliteľ DHZ spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov,
ktorý po schválení výboru DHZ vyhlási na vhodnej príležitosti.
Návrh na povýšenie do zbormajstrov, technikov a inšpektorov  treba zaslať na príslušný OV DPO.

August

Horúce letné dni ako aj žatva a zber krmovín predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Pokračovať v organizovaní hliadkovej služby a pohotovosti na hasičskej zbrojnici.
Kolektívy dospelých a dorastu organizujú alebo sa zúčastňujú pohárových súťažiach
a oslavách jubilujúcich DHZ.
Organizovať výlety a zájazdy pre mladých hasičov.
Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 29.augusta – SNP.
Nahlásiť záujemcov o získanie odznaku vedúci mládeže I. stupňa a odznaku odbornosti Hasič I.stupňa 
na príslušný OV DPO, ktorý ich prihlášku zašle na Sekretariát DPO SR. 

September

Výbor DHZ zhodnotí splnenie plánu výcvikového roka a na návrh veliteľa DHZ posúdiť návrh plánu 
odbornej prípravy členov DHZO na nový výcvikový rok.
Pokračovať v účasti na pohárových súťažiach a oslavách DHZ.
Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 1. september – Dňa ústavy SR.
Odbornú prípravu členov DHZ orientovať na plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa 
a Vedúci mládeže III. a II. stupňa. Záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť na príslušný OV DPO, 
ktorý vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
Prehlbovať a zdokonaľovať brannú zručnosť a návyky mladých hasičov organizovaním branných pretekov 
zameranými na oblasť ochrany pred požiarmi.   

Október

Pokračovať v odbornej príprave členov DHZO a členov kontrolných skupín 
podľa schváleného plánu na výcvikový rok.
Zabezpečiť prípravu hasičskej techniky a čerpadiel na zimnú prevádzku, 
ošetriť a uložiť hasičskú výstroj a výzbroj.
Spracovať organizačné zabezpečenie vykurovacieho obdobia.
Využiť rozhlasové relácie, besedy, nástenky a internet.
Vykonať odborno - výchovné školenie členov kontrolných skupín obce pri kontrolách.
Pokračovať v plnení podmienok na získanie odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci mládeže III. a II. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť príslušnému OV DPO, 
ktorý vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
Organizovať stretnutia so zaslúžilými členmi DHZ v rámci akcie ,,Október – mesiac úcty k starším“
a zapájať sa do obecných osláv.

November

Výbor DHZ sa začína pripravovať na VČS DHZ. Treba vybrať vhodný termín a miestnosť. 
Zvýšenú pozornosť venovať príprave materiálov na VČS DHZ, ako aj návrhu delegáta na OVZ delegátov.
Zamerať činnosť na klubovú a vzdelávaciu činnosť, organizovať besedy, halové súťaže a pod.. 
Pripraviť kultúrny program na VČS DHZ. Orientovať prácu mladých hasičov na záujmovú činnosť 
napr. súťaž vo výtvarnom prejave, literárnom prejave.
Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku – 17. novembra.
Organizovať hasičské plesy, zábavy, divadelné predstavenia podľa zvykov a tradícií.
Spracovať požiadavky na finančný rozpočet obecného úradu na rok 2017 na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. V návrhu rozpočtu zohľadniť požiadavky na doplnenie vyradenej výstroje a výzbroje, náklady 
na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu, opravu a prevádzku hasičskej techniky.  

December

Výbor DHZ pokračuje v príprave a konaní VČS DHZ za rok 2016. Pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočtu 
DHZ na rok 2017, pripraviť návrh delegáta na okresné územné valné zhromaždenie delegátov DHZ.
Venovať pozornosť správe o činnosti i správe o finančnom hospodárení.
V prípade zmeny vo funkcií veliteľa a preventivára PO obce, 
včas predložiť návrh obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Podľa pokynov obecného úradu vykonať inventarizáciu majetku zvereného do starostlivosti DHZ.
Posúdiť stav odberu hasičskej tlače a získať nových odberateľov.
Prácu s mladými hasičmi orientovať na klubovú a vzdelávaciu záujmovú činnosť,
organizovať rôzne besedy, zoznámenie sa s históriou DHZ, vedení kroniky a pod.. 

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku