Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Aktuality a oznamy

 

 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA
ZO DŇA 07.01.2017

Na základe rozhodnutia Predsedníctva Okresného výboru DPO Ilava pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykonáva Výročná členská schôdza v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky. Poslaním tohoročných Výročných členských schôdzí je zhodnotiť prácu za uplynulé obdobie, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie, školenia, výcviku a práci s mládežou.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Otvorenie a schválenie programu VČS.
2. Voľba zapisovateľa VČS.
3. Voľba návrhovej komisie, volebnej a mandátovej komisie.
4. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2016.
5. Prijatie nových členov do zboru.
6. Diskusia.
7. Voľba výboru DHZ, voľba revíznej a kontrolnej komisie a delegáta na okresné válne zhromaždenie DHZ.
8.  Plán hlavných úloh pre rok 2017 a jeho schválenie.
9.  Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
10.Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

2. Voľba zapisovateľa VČS.
Za zapisovateľa VČS bola schválená členka Katarína Burdejová.

3. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Branislav Šatka, Marek Števík. Dominika Panáčková.
Zloženie volebnej komisie : Pavol Prna, Boris Čerepan a Milan Matuščin.
Zloženie mandátovej komisie : Ján Bahno, Lukáš Švandtner a Ľuboš Matuščin.

4. Správy o činnosti organizácie za rok 2016.
Správu o činnosti predniesol predseda Pavol Prna,
Správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián Rác,
Správu o činnosti hasičského družstva predniesol veliteľ družstva Milan Matuščin,
Správu o hospodárení predniesla pokladníčka Katarína Burdejová.

5.  Prijatie nových členov do zboru:
Nikolas Kvasnica z Bolešova,
Henrieta Suchánková z Bolešova,
Patrik Svedek z Horného Srnia.

6. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - starosta obce Bolešov Ing. Martin Rác,
   - delegát z OV Ilava Vladimír Monček,
   - veliteľ DHZ Marián Rác,
   - strojník DHZ Ľubomír Rác,
   - Lukáš Švandtner,
   - Marek Števík.

7. Zloženie výboru pre ďalšie 5 ročné obdobie 2017 - 2022:

predseda                                  Pavol Prna
podpredseda a veliteľ           Marián Rác
preventivár                             Ľuboš Matuščin
tajomník                                 Milan Matuščin
pokladník                               Katarína Burdejová
referent mládeže                    Lucia Ciesarová
strojník                                    Ľubomír Rác
referentka žien                       Dominika Panáčková
revízor                                     Boris Čerepan
člen výboru                            Martin Rác
člen výboru                           Jozef Mikula

Voľba členov do revíznej a kontrolnej komisie:
Tomáš Mikula
Branislav Šatka
Ján Bahno
Lucia Ciesarová

Voľby delegáta Okresného valného zhromaždenie delegátov DHZ:
Pavol Prna

Mandátová komisia vyhlásila, že schôdza je právoplatná a uznášaniaschopná.
Týmto komisia schvaľuje všetky voľby Výročnou členskou schôdzou.

8. Plán hlavných úloh pre rok 2017 a jeho schválenie.
Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky bol schválený.

9. Návrh na uznesenie.
 Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

10. Ukončenie VČS.
Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom. Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

image

ĽADOVÁ PLOCHA PRE DETI.

   

image

PF 2017

image

SÚŤAŽ O VIANOČNÉHO KAPRA

Dňa 10.12.2016 sa uskutočnil II. ročník súťaže o Vianočného kapra tu nás v obci Bolešov. Súťažilo sa v kategórií muži a ženy so športovými hadicami. Z našej strany súťažilo družstvo mužov a žien, muži sa umiestnili na peknom 3.mieste. Celkovo súťažilo 13 hasičských družstiev, môžem spomenúť družstvá z obce Dolný Hričov, Jasenové, Ruskovce a družstvo z ČR SDH Nevlach. Podával sa vianočný punč, grilovaná klobáska a čajík zadarmo. Ak dožijeme, tak sa uvidíme na budúci rok na III. ročníku hasičskej súťaže o Vianočného kapra.
Týmto by som chcel poďakovať všetkým usporiadateľom súťaže, Vám hasičským družstvám, ktoré ste k nám prišli a samozrejme Vám milý občania a fanúšikovia.

 

 
 
image

 

TAKTICKÉ CVIČENIE

Dňa 03.12.2016 o 09:45hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov v obci Mikušovce zamerané na požiar senníka v poľnohospodárskom družstve a spoluprácu s inými DHZO a HaZZ. Zvolanie členov družstva bolo vyhlásené z KOS 112. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+5. Úlohou nášho družstva bolo čerpanie vody zo stroja do stroja za pomoci čerpadla Tohatsu VC82ASE. Družstvo sa riadilo pokynmi veliteľa zásahu č.2, spojenie medzi nimi prebiehalo za pomoci prenosných rádiostaníc. Zúčastnené jednotky: HaZZ Dca, DHZO Mikušovce, Červený Kameň, Pruské, Dulov, Tuchyňa, Bohunice, Košecké Podhradie a Horná Poruba. Po skončení cvičenia prebehlo krátke vyhodnotenie k priebehu cvičenia, kde sa riešili malé nedostatky a jednoznačne sme sa zhodli, že je to skúsenosť, ktorá prehlbuje vedomosti.

   

image


 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCI BORČICE.

Dňa 19.11.2016 sa po obci vykonali preventívne protipožiarne kontroly.
Podľa zmluvy medzi obcami, hasiči obce Bolešov vykonávajú požiarnu ochranu obci Borčice. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli poverení zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi a z obecného úradu Bolešov vykonať kontroly nehnuteľnosti v rodinných domoch, kontrolovali stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí, vzdialenosti okolo kotlov, umiestnenie horľavých materiálov okolo kotlov, prístupové
a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch.
Menšie nedostatky sa pri kontrolách hneď odstránili

a o ostatných budeme informovať obecný úrad Borčice.

Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov. 

image

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCI SEDMEROVEC.

Dňa 05.11.2016 sa po obci vykonali preventívne protipožiarne kontroly. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli poverení zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi vykonať kontroly nehnuteľnosti v rodinných domoch, kontrolovali hlavne stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí, prístupové a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch. Nedostatky sme pri kontrolách nezistili, menšie sa pri kontrole odstránili hneď.
Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov. 

image

DISKOTÉKA BOLEŠOV 5.11.2016

image

TAKTICKÉ CVIČENIE.

Dňa 21.10.2016 o 19:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov v obci Slavnica na letisku. Zvolanie členov bolo vyhlásené systémom sms k dopravnej nehode dvoch vozidiel. Cvičenie bolo zamerané na likvidácia požiaru vozidla, vyslobodenie osôb, poskytnutie 1.pomoci, triedenie ranených, osvetlenie cvičenia, zabezpečenie úniku PHM. Na cvičenie odišla technika CAS 25 L 101 K 1+2 a Iveco Daily 1+2. Hasenie vozidla bolo vykonané za pomoci vysokotlakého prúdu z CAS 25, vyslobodili zranené osoby, premiestnili do hniezda záchrany, poskytla sa im predlekárska 1.pomoc, osvetlenie cvičenia bolo zabezpečené za pomoci elektrocentrály a vytečené kvapaliny posypané pilinami.
Cvičenie prebehlo úspešne, po skončení sa každý vyjadril k priebehu cvičenia.

   

image


 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCIACH 
SLAVNICA, PODHORIE a TLSTÁ HORA.

Dňa 22.10.2016 sa po obciach vykonali preventívne protipožiarne kontroly. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli preškolení a poverení z obecného úradu Slavnica kontrolovali nehnuteľnosti v rodinných domoch a to hlavne stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí, prístupové a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch. Veľké nedostatky sme pri kontrolách nezistili, menšie sa pri kontrole hneď odstránili.
Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov
a tiež členom DHZO Bolešov za vykonané kontroly. 

image
 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY PO OBCI BOLEŠOV

Dňa 08.10.2016 sa po obci vykonali preventívne protipožiarne kontroly. Vedúci a členovia kontrolných skupín, ktorí boli preškolení zo zákona 314/2001 a poverení z obecného úradu, sa zamerali hlavne na stav komínov, kotlov na pevné palivo, krbových kachlí a plynových kotlov. Ďalej sa zamerali na prístupové a únikové cesty, poriadok v pivničných a povalových priestoroch. O nedostatkoch, ktoré sme pri kontrolách zistili, informujeme obecný úrad.
Ďakujeme občanom za umožnenie prístupu do rodinných domov
a tiež členom DHZO Bolešov za vykonané kontroly. 

image

 

ZABEZPEČENIE BEHU ÚDOLÍM VÁHU 23.9.2016

   

image

 

TAKTICKÉ CVIČENIE ZAMERANÉ NA
POŽIAR CHATKY A VYHĽADÁVANIE OSÔB

Dňa 16.09.2016 o 17:00hod. sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičov DHZO Bolešov pod obcou Tlstá Hora. Cvičenie bolo zamerané na likvidácia požiaru chatky a vyhľadávanie osôb. Na cvičenie odišla technika CAS 25 L 101 K 1+3 a Iveco Daily 1+2. Hasenie chatky bolo vykonané za pomoci dvoch útočných prúdov z CAS 25. Pre stratené osoby sa vedľa hasičských vozidiel zriadil štáb a hniezdo záchrany, veliteľ zásahu určil smer vyhľadávania, kto a kde sa bude pohybovať, ústroj a záchranárske materiál, ktorý sa bral so sebou. Les sme prehľadávali v rojnici, pri nájdení sa osobe poskytla 1.pomoc a odniesla do hniezda záchrany, kde jej bola poskytnutá ďalšia pomoc.
Spojenie medzi veliteľom a členmi družstva bolo zabezpečené pomocou prenosných vysielačiek.
Cvičenie prebehlo úspešne, po skončení sa každý vyjadril k priebehu cvičenia.

predseda DHZO Bolešov  

   

   

image

ĎURĎOVÉ 10.09.2016 

   

 

 
 
image
 

 

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ S DISKOTÉKOU

27.08.2016

   

  

   

   

 

image

Vážení spoluobčania,

           aj tento čas nás láka a núti vykonať nevyhnutnú údržbu v našich záhradách a trávnatých porastov. Avšak nie všetci si uvedomujeme skryté nástrahy nášho zveľaďovania. Zostatky biologického materiálu ako sú napr. zostatky po úrode v záhradách, po žatve, porasty bylín, tráva vytvárajú skládky odpadu a riziko vzniku požiaru. Ľudia by už mali konečne pochopiť, že spaľovanie odpadu je hazard zo životom a zabudnúť na tento starý nebezpečný zlozvyk!  Nespaľujte odpad doma v sudoch! Nevyhadzujte odpad vedľa železnice! Ak vidíte, že niekto takýmto spôsobom spaľuje odpad alebo vytvára nepovolené skládky, treba o tom upovedomiť Obecný úrad, ktorý začne konanie voči konkrétnej osobe. Aby sme v maximálnej miere obmedzili vznik požiarov a nepovoleným skládkam odpadu, upozorňujeme Vás milí občania odvezte odpad na miestne kompostovisko pri futbalovom ihrisku Bolešov, ktoré je otvorené každý utorok od 10:00 do 15:30hod. a každú sobotu od 10:00 do 13:00hod., vstup mimo prevádzkových hodín je možný aj po dohode s pracovníkom obecného úradu. Ak má niekto väčšie množstvo odpadu alebo ho nemá ako odviezť na kompostovisko, pracovník obecného úradu vám ochotne pomôže.

          Prosíme občanov, aby využívali možnosť ako bezpečne, legálne a ekologicky zneškodniť biologický odpad.

Ďakujeme hasiči Bolešov

image

Hasičský dozor pri žatve 4.8.2016.

   

image

Pomoc pri búracích prácach.

Dňa 4.8.2016 sme polievali stavebný odpad pri jeho odvoze a búracích prác bývalého pohostinstva Žid.
Prosím vás, keď pôjdete okolo, aby ste znížili rýchlosť, ďakujeme.

   

image

 

Povodňové práce

Dňa 31.07.2016 o 21:00hod. nám miestny občania obce Bolešov oznámili zaplavené priestory. Na zásah okamžite vyrazili hasiči s Ivecom Dailym s posádkou 1+5. Išlo o čiastočné zaplavené pivničné priestory, na odčerpanie vody sme použili elektrické kalové čerpadlo. Po odčerpaní vody sme sa presunuli na Kaštieľsku ulicu, kde sme odsunuli kanálový poklop, ktorý sme označili dopravnými kužeľmi, riadili premávku a zotrvali do zníženia hladiny vody na ceste.  Ďalej hasiči skontrolovali komunikácie a odvodňovacie
kanále v celej obci, bola skontrolovaná aj obec Slávnica.
Keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo jednotka sa vrátila na zbrojnicu.

 

   

image

NOČNÁ SÚŤAŽ POLOMKA 3.7.2016

    

image

Ukážka v Slávnici.

Dňa 02.07.2016 o 19:00hod. sa uskutočnila ukážka hasičov na ihrisku v obci Slávnica.
Ukázali sme techniku Iveco Daily a protipovodňový vozík, deti a dospelý súťažili v štafete
a na koniec si deti sadli do hasičského auta a prekontrolovali jeho výbavu.

   

image

Ukážka na bolešovských hodoch.

Dňa 02.07.2016 o 15:00hod. sa uskutočnila ukážka hasičov
na ihrisku FK Slovan Bolešov pri príležitosti osláv našej obce.
Predviedli sme ukážku techniky Iveca Daily a protipovodňového vozíka,
poskytovania 1.pomoci, útoku na horiaci domček, deti vymaľovávali omaľovánky,
súťažili v štafete a na koniec sme ich povozili na hasičskom aute.

   

image

OKRESNÁ SÚŤAŽ

Dňa 19.06.2016 sa uskutočnila Okresná súťaž v obci Vršatské Podhradie. Súťažili sme v kategórií muži, ženy a pretek jednotlivca. Celkovo bolo prihlásených 26 hasičských družstiev okresu Ilava.

Hasičské družstvo ženy :          
1. Martina Králiková – Bolešov
2. Sabína Prekopová - Bolešov     

3. Tímea Bagínová - Kameničany
4. Marcela Matlovičová - Bolešov      

5. Dominika Panáčková - Bolešov      
6. Lucia Ciesarová - Bolešov       

7. Dominika Pohorelcová - Bolešov     
8. Zuzana Matuščinová - Hradište   

Hasičské družstvo muži :          
1. Lukáš Švandtner – Bolešov
2. Milan Matuščin - Bolešov     

3. Ľuboš Matuščin - Bolešov
4. Ján Bahno - Kameničany      

5. Tomáš Mikula - Bolešov      
6. Jozef Mikula - Bolešov       

7. Boris Čerepan - Slávnica     
8. Nikolas Kvasnica - Bolešov  

Výsledky súťaže : 
Prvá disciplína štafeta 8 x 50 m súťažilo sa cik-cak, súťažilo 8 členov, výsledný čas ženy 101,44sek. a výsledný čas muži 90,38sek..
Druhá disciplína bol hasičský útok, súťažilo sa na nástrekové terče, súťažilo 7 členov, výsledný čas ženy 40,54sek. a výsledný čas muži 24,66sek..
Preteku jednotlivca sa zúčastnil Boris Čerepan získal I. výkonostnú triedu a Jozef Mikula získal II. výkonostnú triedu.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2016 v kategórií ženy:
1.   Mikušovce         celkový čas          128,26sek.
2.   Pruské                 celkový čas         129,74sek.
3.   Dúlov                  celkový čas          136,79sek.
4.   Horná Poruba  celkový čas          140,29sek.
5.   Bolešov               celkový čas          141,98sek.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2016 v kategórií muži:
1.   Mikušovce        celkový čas          104,80sek.
2.   Bohunice           celkový čas          110,65sek.
3.   Tuchyňa            celkový čas          112,42sek
4.   Zliechov            celkový čas          115,99sek.
5.   Bolešov              celkový čas         116,04sek.


V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým členom súťažných družstiev za pekné umiestnenie a prajeme im veľa športových úspechov a chuť do ďalších súťaží. 

Ďakujeme výbor DHZO Bolešov

    

   

 

 
 
 
image

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku