Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Aktuality a oznamy

 

 

DEŇ SV. FLORIÁNA - PATRÓNA HASIČOV

4.5.2016

image

Požiar pneumatík.

Dňa 30.4.2016 o 22:44hod. bol ohlásený cez integrovaný záchranný systém 112 veliteľovi DHZO Bolešov požiar pneumatík pred silážnou jamou časť Koluchovec. Okamžite sa zvolali zasahujúci členovia zvolávacím systémom formou sms. Na miesto zásahu odišlo Iveco Daily 1+5 a osobné vozidlá +6 členov. Na mieste zásahu sa nachádzala hasičská jednotka HaZZ z Dubnice n/V s technikou MB Atego, ktorým sme sa pripojili na roztiahnuté vedenie. Na miesto zásahu bol povolaný aj DHZO Pruské s technikou T815 1+3 a Iveco Daily 1+3, táto jednotka dodávala vodu z cisterny na požiarisko. Na úplnú likvidáciu požiaru sme nasadili 2 útočné prúdy a
použili trhacie háky s ktorými sme pneumatiky odsúvali a postupne dohášali.
 Po zlikvidovaní požiaru sa jednotky vrátili na základňu.
Chcel by som poďakovať DHZO Pruské za skvelú spoluprácu a profesionálny zásah a samozrejme aj HaZZ z Dubnice n/V.

predseda DHZO Bolešov Pavol Prna

   

image
 

Birmovka 24.04.2016

   

Ďakujem zúčastnením členom DHZO Bolešov za zabezpečenie
Sviatosti birmovania v kostole Svätého Ondreja v obci Bolešov.
Ďakujem predseda DHZO Bolešov.

image

DISKO PÁRTY 9.4.2016

  

   

image

Požiar pneumatiky.

Dňa 03.04.2016 o 20:10 hod. bol ohlásený občanom obce požiar pneumatiky za obcou Bolešov časť Koluchovec. Predseda okamžite zvolal zasahujúcich členov zvolávacím systémom formou sms. Na miesto zásahu odišlo Iveco Daily 1+5. Postupne prichádzali ďalší členovia. Po príchode na ohlásené miesto sme nasadili dva D prúdy, ktorými sme požiar úspešne zlikvidovali, pri požiari boli použité aj jednoduché hasiace prostriedky. Po zdokumentovaní požiaru veliteľom zásahu sa jednotka vrátila na zbrojnicu.
Ďakujem všetkým zúčastneným členom ale aj občanom za zásah.

   

image

 

PREVIERKOVÉ CVIČENIE ZAMERANÉ NA POŽIAR SUCHEJ TRÁVY.
 

Dňa 03.04.2016 o 13:30 hod. sa uskutočnilo previerkové cvičenie hasičov DHZO Bolešov. Cvičenie bolo zamerané na príchod členov na zbrojnicu od vyhlásenia cvičenia  formou sms, komunikáciu pomocou RDST, čerpanie vody z potoka a údržbu techniky a výzbroje po cvičení. Na cvičenie odišla technika Iveco Daily 1+5. Hasenie porastu bolo vykonané za pomoci dvoch útočných prúdov
z plávajúceho čerpadla a jeden prúd z Iveca.
Cvičenie prebehlo úspešne, malé nedostatky sa vyriešili na mieste a
po cvičení každý osobne vyjadril svoj názor.
Ďakujeme zúčastneným členom za skvelý priebeh cvičenia.

predseda DHZO Bolešov

   

 image

Školenie Iveca a povodňového vozíka.

Dňa 12.03.2016 sa uskutočnilo školenie Iveca Daily a povodňového vozíka na dvore hasičskej zbrojnice. Školenie bolo zamerané na poradovú prípravu, ústroj hasiča počas zásahu, zvolanie hasičov pri mimoriadnej udalosti, obsluhu a preskúšanie vozidlovej a prenosných rádiostaníc, obsluhu vozidla a všetkých prostriedkov vo vozidle, obsluhu a preskúšanie všetkých prostriedkov a agregátov v povodňovom vozíku,
obsluhu a preskúšanie ostatných prostriedkov a agregátov na zbrojnici
a preškolenie o bezpečnosti práce pri používaní všetkých prostriedkov.

   

   

image
 

BRIGÁDA NA ZBROJNICI 12.3.2016

   

image

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB !!!

           S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Hasiči majú niekoľko výjazdov k požiarom spôsobených vypaľovaním trávy, ktoré sú úplne zbytočné. Treba si uvedomiť, že oheň sa môže v zlomku sekundy rozšíriť a ohroziť nielen Váš majetok, ale aj život Vás či iných.
Ľudia by už mali konečne pochopiť, že  vypaľovanie trávy je hazard zo životom a zabudnúť na tento  starý nebezpečný zlozvyk.
          Spaľovanie domového odpadu, plastov, odpadov použitých olejov, zvyškov farieb, detských plienok, je veľmi nebezpečné. Komunálny odpad je nutné dávať do smetných nádob a plasty treba vložiť do vriec, ktoré obec Bolešov v predpísaný dátum vynesie.
         Hasiči pre odstraňovanie biologického odpadu, ako sú napríklad suchá tráva, lístie a vetvy z poorezávaných stromov odporúčajú využívať miestne kompostovisko, ktoré je na zber a zvoz biologického odpadu určený.
         Podnikatelia si musia na spaľovanie odpadu vyžiadať súhlas na príslušnom okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.
           Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm.a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ ! Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č.314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní do výšky 100€, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596€.
Neznalosť zákona neospravedlňuje!!!

 

  b

image

Janko Mazáň 90. rokov - 26.2.2016

 

 
  

image

Technický zásah

Dňa 20.02.2016 o 14:00hod. nás starosta obce Bolešov požiadal o pomoc pri odstránení suchých konárov v korune stromov v areáli ZŠ Bolešov, ktoré ohrozovali deti a občanov. Na zásah sme vyrazili s technikou Iveco 1+3. Po príchode na ohlásené miesto zásahu sme nasadili výsuvný rebrík a 
pomocou lezeckého lana sme konáre zhodili na zem,
konáre ktorým hrozilo spadnutie sme odrezali motorovou pílou.

   


image

Brigády na zbrojnici

Od začiatku roka svojpomocne opravujeme-repasujeme hasičské vozidlo karosa CAS K 25 Liaz 101, opravujeme motorovú časť, rolety, vnútorné poličky sa brúsia a natierajú, nádrž na vodu sa opravuje, nová elektroinštalácia -osvetlenie vozidla a veľa iných opráv. Za generálku celého vozidla by som chcel poďakovať Ľubomírovi Rácovi, Mariánovi Rácovi, Marekovi Števíkovi a Kataríne Burdejovej.
V budove na zbrojnici sa v garážových priestoroch rekonštruuje celá elektroinštalácia, za ktorú by som chcel poďakovať miestnemu elektrikárovi Pavlovi Vajdíkovi.

  

     

image

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

ZO DŇA 09.01.2016

Z poverenia Okresného výboru pre uskutočnenie Výročného valného zhromaždenia členov Dobrovoľného hasičského zboru sa uskutočnilo rokovanie výročnej členskej schôdze(ďalej len VČS). VČS sa vykonáva v súlade so stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Úlohou výročných členských schôdzí dobrovoľných hasičských zborov je zhodnotiť činnosť za uplynulé obdobie, stanoviť si úlohy a v prípade potreby prijať opatrenia pre činnosť do budúceho obdobia.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom :
1. Otvorenie a schválenie programu VČS.
2. Voľba zapisovateľa VČS.
3. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie.
4. Správy o činnosti a hospodárení za rok 2015.
5.  Prijatie nového člena.
6. Udelenie medaily Za Vernosť.
7. Udelenie medaily Za príkladnú prácu.
8.  Diskusia.
9.  Plány hlavných úloh pre rok 2016 a jeho schválenie.
10. Návrh na uznesenie a jeho prijatie.
11. Ukončenie VČS a občerstvenie.

1. Schválenie programu VČS.
Program zasadnutia VČS bol schválený.

2. Voľba zapisovateľa VČS.
Za zapisovateľa VČS bola schválená členka Katarína Burdejová.

3. Zloženie komisií.
Zloženie návrhová komisia: Branislav Šatka, Marek Števík.
Zloženie volebnej komisie : Pavol Prna, Boris Čerepan a Milan Matuščin.

4. Správy o činnosti organizácie za rok 2015.
- správu o činnosti predniesol predseda Pavol Prna,
- správu o činnosti jednotky predniesol veliteľ Marián Rác,
- správu o činnosti hasičského družstva predniesol veliteľ družstva Milan Matuščin,
- správu o hospodárení predniesla pokladníčka Katarína Burdejová.

5.  Prijatie nového člena do zboru:
Martina Králiková z Bolešova

6. Udelenie medaily Za Vernosť.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udelila medailu Za vernosť členom.

Mazán Ján za 60. rokov v zbore.
Baláž Anton ml. za 20. rokov v zbore.
Rác Ľubomír za 20. rokov v zbore.
Rác Marián za 20. rokov v zbore.
Matlovič Marcel za 20. rokov v zbore.
Švitel Jozef za 20. rokov v zbore.

7. Udelenie medaily Za príkladnú prácu.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udelila medailu Za príkladnú prácu členom.

Rác Marián
Rác Ľubomír
Burdej Peter
Baláž Anton st.
Šlesarik Jozef
Baláž Antom ml.
Matlovič Marcel
Švitel Jozef
Rác Martin
Burdejová Katarína
Matuščin Milan

9. Diskusia.
Príspevok do diskusie predniesli.
   - starosta obce Bolešov Ing. Martin Rác,
   - delegát z OV Ilava Vladimír Monček,
   - veliteľ DHZ Marián Rác,
   - strojník DHZ Ľubomír Rác.

10. Plány hlavných úloh pre rok 2016 a jeho schválenie.
Hlavné úlohy ktoré vyplývajú zo stanov a Rokovacieho poriadku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bol schválený.

11. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie z VČS bol prednesený a prijatý.

12. Ukončenie VČS.
Na záver predseda poďakoval všetkým za doterajšiu prácu v našej organizácií, za dnešnú účasť na VČS prítomným členom a hosťom.
Poprial všetkým účastníkom VČS veľa úspechov a týmto schôdzu ukončil.

predseda DHZO Bolešov
Pavol Prna

   

    

image

PF 2016

image

SÚŤAŽ O VIANOČNÉHO KAPRA
12.12.2015 BOLEŠOV

   

   

image

SENIOR ROKA JÁN MAZÁŇ ČLEN DHZO BOLEŠOV

 

 
   
   
 
image

 

Ukončenie sezóny 20.-22.11.2015 Pribylina Chata u Paliho

   

   

image

DISCO BOLEŠOV 14.11.2015

   

 

image

ANTON BALÁŽ 50. ROKOV

 

 

image

 

 

SVADBA ADAMA PUČEKA 17.10.2015

 

 

image

BRIGÁDA NA ZBROJNICI 17.10.2015

   

image

Technické zásahy

Dňa 04.10.2015 o 15:00hod. náš spoluobčan obce Bolešov nás požiadal o pomoc pri vytiahnutí obsahu žumpy, ktorá už pretekala do vnútorných priestorov. Na zásah sme vyrazili s technikou Iveco 1+3. Po príchode na ohlásené miesto zásahu sme nasadili kalové čerpadlo a 1 C prúd, ktorým sme obsah žumpy vyprázdnili. Po vyprázdnení sme majiteľa domu oboznámili ako má ďalej postupovať.
Po odchode na zbrojnicu nás starosta obce Bolešov požiadal o technickú pomoc pri orezaní konárov stromov, ktoré zasahujú do priestorov chodníka ZŠ Bolešov. Na orezanie konárov sme použili výsuvný rebrík, ručnú a motorovú pílu. O 17:00hod. sa jednotka vrátila na zbrojnicu.

image

HISTÓRIA DHZ BOLEŠOV

image

 

Technický zásah

Dňa 31.08.2015 o 12:30hod. bol nahlásený technický zásah na obecnom úrade Bolešov o pomoc pre odstránenie hniezda sršňov na rodinnom dome. Na zásah hasiči odišli s technikou Iveco Daily 1+3. Po príchode na ohlásené miesto zásahu sme prieskumom zistili, že hniezdo o rozmere 30 cm sa nachádza za rodinným domom v šope na drevo. Na likvidáciu sme použili hasiaci prístroj CO2, ktorý sršne omráčil a na úplnú likvidáciu sme použili dva postreky proti sršňom. Hasiči zasahovali samozrejme v zásahovom obleku, v prilbách, kukliach a rukaviciach, lebo pichnutie takého sršňa môže byť aj smrteľné.
Účastníci zásahu: Pavol Prna, Milan Matuščin, Lukáš Švandtner a Zuzka Matuščinová.

   

image

3.ročník nočnej hasičskej súťaže
29.8.2015 Bolešov

Dňa 29.08.2015 sa uskutočnil Tretí ročník nočnej hasičskej súťaže spojený s diskotékou v našej obci na futbalovom ihrisku FK Slovan Bolešov.
Na dátume súťaže sme sa dohodli už začiatkom roka, aby sme stihli veľa vecí, ktoré k tomu potrebujeme, lebo samotná súťaž to je len výsledok nášho celoročného snaženia.
Prípravy sa začali na hasičskej zbrojnici, kde máme rôzny materiál pre zabezpečenie, ktorí sme kontrolovali a opravovali, zavesenie plagátov nad hlavnou cestou, zabezpečenie časomeračov, zabezpečenie víťazných pohárov, ktoré nám zasponzoroval p. Hanák z Bolešova, zabezpečenie tovaru do šenku nám pomáhal p. Štefan Štefanec z Kameničian, zabezpečenie prenosných toaliet, materiálu pre živé vysielanie, premietacieho plátna a mnoho a mnoho ďalšieho.
Samotná súťaž začala okolo 21:00hod., ale prípravy začali už v ranných hodinách okolo 09:00hod. a skončili sa na druhý deň o 12:00hod.. O moderovanie sa postaral Milan Kováčik, ktorý privítal hasičské družstvá spolu s predsedom organizácie DHZO Bolešov Pavlom Prnom a starostom obce Ing.Martinom Rácom. Na súťaž nám prišlo 37 hasičských družstiev. Môžem spomenúť obce Polomka alebo alebo Francová Lhota. Nemôžem zabudnúť ani na ženské družstvá a to z obce Polomka, Nosice alebo ženy z Pružiny. Priebeh súťaže zabezpečovali rozhodcovia súťaže a elektronická časomiera. Počas súťaže sme mohli vidieť skvelé výkony hasičských družstiev. Naša obec mala zastúpenie dvoma družstvami a to muži: Ľuboš Matuščin, Milan Matuščin, Lukáš Švandtner, Ján Bahno, Tomáš Mikula, Boris Čerepan a Jozef Mikula a hasičské družstvo ženy: Timea Bagínová, Sabína Prekopová, Martina Králiková, Marcela Matlovičová, Dominika Panáčková, Dominika Pohorelcová a Lucia Ciesarová.
Za celý priebeh súťaže a jej prípravu by som chcel poďakovať všetkým organizátorom podujatia a tým ktorí nám pomáhali. Všetci sme obetovali svoj voľný čas pre prípravu a priebeh súťaže, aby ste sa u nás cítili dobre a hlavne robili sme to pre Vás. Ďalej chcem poďakovať časomeračom z Mostišťa za elektronickú časomieru, futbalovému klubu Slovan Bolešov za prenajatie priestorov ihriska, za priebeh diskotéky Dj rosovi 
a taktiež obecnému úradu obce Bolešov za uskutočnenie súťaže, starostovi obce Bolešov Ing. Martinovi Ráci a hlavne Vám naši rodáci, spoluobčania a fanúšikovia. 
Ospravedlňujeme sa všetkým občanom za nepríjemnosti, ktoré nastali počas nočnej hasičskej súťaže.

predseda organizácie
DHZO Bolešov
Pavol Prna

 

►ŠTARTOVNÁ LISTINA◄
Por. číslo Hasičské družstvo Ľavý: Pravý: Výsledný:
1 Bolešov muži 15,97 15,25 15,97
2 Bolešov ženy 19,29 18,19 19,29
3 Streženice muži 14,85 15,93 15,93
4 Pruské B muži 17,53 17,85 17,85
5 Lúky muži 15,08 15,12 15,12
6 Dobrá muži N N N
7 Horná Poruba ženy 19,76 17,87 19,76
8 Tuchyňa muži N N N
9 Horná Poruba muži 16,03 15,7 16,03
10 Polomka muži 16,21 16,27 16,27
11 Pružina ženy 19,45 19,59 19,59
12 Polomka ženy N N N
13 Pružina muži 19,73 21,4 21,4
14 Pruské muži A N N N
15 Opatová muži 16,2 16,26 16,26
16 Pruské ženy 16,85 18,88 18,88
17 Mikušovce muži 15,27 14,42 15,27
18 Iliavka muži 19,97 19,98 19,98
19 Opatová ženy 19,59 17,57 19,59
20 Mikušovce ženy 16,92 17,52 17,52
21 Bolešov Veteráni 146,16 146,61 146,61
22 Lednica muži 14,93 15,77 15,77
23 Bohunice muži 20,04 17,16 20,04
24 Kvášov ženy 17,61 17,67 17,67
25 Zliechov muži 19,81 22,65 N
26 Dúlov ženy 17,57 17,79 17,79
27 Nosice Žabky ženy 16,72 16,84 16,84
28 Kvášov muži 18,28 17,24 18,28
29 Dúlov muži 16,47 16,46 16,47
30 Francova Lhota muži 19,22 15,24 19,22
31 Nosice muži 14,56 14,45 14,56
32 Kamenná Poruba muži 14,15 14,64 14,64
33 Milochov muži 15,57 14,69 15,57
34 Dohňany A muži 30,79 30,07 30,79
35 Červený Kameň 16,18 16,26 16,26
36 Milochov ženy 18,21 18,04 18,21
37 Dohňany B muži 16,04 16,43 16,43

 

►VÝSLEDNÁ LISTINA MUŽI◄
Por. číslo Hasičské družstvo Pravý Ľavý Výsledný čas
1 Nosice muži 14,56 14,45 14,56
2 Kamenná Poruba 14,15 14,64 14,64
3 Lúky muži 15,08 15,12 15,12
4 Mikušovce muži 15,27 14,42 15,27
5 Milochov muži 15,57 14,69 15,57
6 Lednica muži 14,93 15,77 15,77
7 Streženice muži 14,85 15,93 15,93
8 Bolešov muži 15,97 15,25 15,97
9 Horná Poruba muži 16,03 15,7 16,03
10 Opatová muži 16,2 16,26 16,26
11 Červený Kameň 16,18 16,26 16,26
12 Polomka muži 16,21 16,27 16,27
13 Dohňany B muži 16,04 16,43 16,43
14 Dúlov muži 16,47 16,46 16,47
15 Pruské B muži 17,53 17,85 17,85
16 Kvášov muži 18,28 17,24 18,28
17 Francova Lhota muži 19,22 15,24 19,22
18 Iliavka muži 19,97 19,98 19,98
19 Bohunice muži 20,04 17,16 20,04
20 Pružina 19,73 21,4 21,4
21 Dohňany A muži 30,79 30,07 30,79
22 Bolešov Veteráni muži 146,16 146,61 146,61
23 Dobrá muži N N N
24 Tuchyňa muži N N N
25 Pruské muži A N N N
26 Zliechov muži 19,81 22,65 N

►VÝSLEDNÁ LISTINA ŽENY◄
Por. číslo Hasičské družstvo Pravý Ľavý Výsledný čas
1 Nosice Žabky ženy 16,72 16,84 16,84
2 Mikušovce ženy 17,52 16,92 17,52
3 Kvášov ženy 17,61 17,67 17,67
4 Dúlov ženy 17,57 17,79 17,79
5 Milochov ženy 18,21 18,04 18,21
6 Pruské ženy 16,85 18,88 18,88
7 Bolešov ženy 19,29 18,19 19,29
8 Pružina ženy 19,45 19,59 19,59
9 Opatová ženy 19,59 17,57 19,59
10 Horná Poruba ženy 19,76 17,87 19,76
11 Polomka ženy N N N

Všetkým zúčastnením tímom ĎAKUJEME za účasť a výhercom GRATULUJEME
DHZO Bolešov


odkaz na video záznam z nočnej hasičskej súťaže
https://youtu.be/Dz-YKPAKKuE

 

odkaz na nočnú hasičskú súťaž - Považie online
http://povazie.reporter24.sk/clanky/3-rocnik-hasicskej-sutaze-v-bolesove-sa-opat-vydaril/

   

   

 


image

 

Povodňové práce

Dňa 19.08.2015 o 18:00hod. nám miestny občania obce Bolešov oznámili zaplavené komunikácie v obci. Na zásah okamžite vyrazili hasiči s Ivecom Dailym s posádkou 1+4. Išlo o zaplavenú hlavnú cestu na zástavke vedľa kostola a zaplavenú cestu vedľa miestnej pálenice. Voda na uliciach obmedzovala jazdné pruhy a mohla spôsobiť dopravnú nehodu. Na odčerpanie vody sme použili plávajúce čerpadlo a 4ks hadíc B.
Voda sa odčerpávala na voľný priestor. Ďalej hasiči skontrolovali komunikácie a odvodňovacie kanále
v celej obci, boli skontrolovať aj obec Slávnicu, Sedmerovec a Slávnické Podhorie.
Keďže nehrozilo ďalšie nebezpečenstvo jednotka sa vrátila na zbrojnicu.

   

image
 

Požiar v Bolešove

Dňa 13.8.2015 o 14:13hod. miestni občania ohlásili požiar stodoly v obci Bolešov na ul. Hlavná. Predseda okamžite zvolal obecných hasičov. Po príchode na miesto zásahu s technikou Iveco Daily 1+4 sme prieskumom zistili, že horí stodola za rodinným domom. Veliteľ DHZO Bolešov okamžite nariadil roztiahnuť hadicové vedenie od hydrantu, ktorý bol vedľa zbrojnice. Polícia zastavila premávku kvôli hadicovému vedeniu, ktoré prechádzalo cez cestu. Na hasenie sme použili 2 útočné prúdy, rozvinuté cez dvor poškodených. Na miesto zásahu sa dostavila hasičská jednotka HaZZ z Dubnica n/V s cisternami Iveco Trakker a Tatra 815-7. Táto jednotka rozvinula ďalšie dva útočné prúdy z bočnej strany požiaru.  K požiaru bola povolaná aj jednotka z HaZZ Trenčín. Pre likvidáciu požiaru sme použili celkovo 4 útočné prúdy. Po odchode hasičskej jednotky HaZZ Dubnica n/V bolo odovzdané požiarisko DHZO Bolešov. Pre úplnú likvidáciu sme použili krompáče, lopaty a sekery, hľadali skryté ohniská, ktoré sa postupne zalievali vodou. Po dôkladnom uhasení sa DHZO Bolešov vrátil na základňu o 17:30hod.
Chcel by som poďakovať všetkým miestnym občanom, ktorý nám pomáhali.
Vďaka za vašu pomoc. 
 Prítomný členovia DHZO Bolešov: Marián Rác, Pavol Prna,  Marek Števík, Boris Čerepan,
Lukáš Švandtner, Marcel Matlovič, Katarína Burdejová, Hanka Matlovičová a Matej Belák.

   

image

HASIČSKÁ SÚŤAŽ PÚCHOV 09.08.2015 

   

image

HASIČSKÁ ZÁBAVA 25..07.2015 

   

image

HASIČSKÉ SÚŤAŽE 12.-.19.07.2015
HOROVCE, LADCE, LEDNICA

  

  

   

image

BRIGÁDA NA ZBROJNICI 11.7.2015

   

image

Hasičské súťaže 3.-4-.5.7.2015
Horná Breznica, Visolaje, Polomka a Pruské

   

   

 

 
 

 

image

Bolešovské hody 28.6.2015

   

image

HRA PLAMEŇ 13.06.2015 TUCHYŇA

   

   

image

OKRESNÁ SÚŤAŽ

Dňa 7.6.2015 sa uskutočnila Okresná súťaž v obci Ladce. Súťažili sme v kategórií muži, ženy a pretek jednotlivca.
Celkovo bolo prihlásených 27 hasičských družstiev okresu Ilava.

Hasičské družstvo ženy :          
1. Sabínka Prekopová – Bolešov
2. Martina Králiková - Bolešov     
3. Tímea Bagínová - Kameničany
4. Marcela Matlovičová - Bolešov      
5. Dominika Panáčková - Bolešov      
6. Lucia Ciesarová - Bolešov       
7. Dominika Pohorelcová - Bolešov     
8. Zuzana Matuščinová - Hradište   

Hasičské družstvo muži :          
1. Lukáš Švandtner – Bolešov
2. Milan Matuščin - Bolešov     
3. Ľuboš Matuščin - Bolešov
4. Ján Bahno - Kameničany      
5. Tomáš Mikula - Bolešov      
6. Jozef Mikula - Bolešov       
7. Boris Čerepan - Slávnica     
8. Braňo Šatka - Slávnica   

Výsledky súťaže : 
Prvá disciplína štafeta 8 x 50 m súťažilo do oválu, súťažilo 8 členov, výsledný čas ženy 94,93sek. a výsledný čas muži 81,40sek..
Druhá disciplína bol hasičský útok, súťažilo sa na nástrekové terče, súťažilo 7 členov, výsledný čas ženy 45,47sek. a výsledný čas muži 26,89sek..
Preteku jednotlivca sa zúčastnil Boris Čerepan, získal II. výkonostnú triedu.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2015 v kategórií ženy:
1.   Ladce           celkový čas           117,75sek.
2.   Bolešov       celkový čas           140,40sek.
3.   Kolačín         celkový čas          146,44sek.
4.   Dúlov            celkový čas          175,18sek.

Výsledky Okresnej súťaže pre rok 2015 v kategórií muži:
1.   Mikušovce        celkový čas           97,03sek.
2.   Dúlov                celkový čas          100,89sek.
3.   Bolešov            celkový čas          108,29sek.
4.   Kolačín             celkový čas          114,26sek.

V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým členom súťažných družstiev za pekné umiestnenie a prajeme im veľa športových úspechov a chuť do ďalších súťaží. 

Ďakujeme výbor DHZO Bolešov

   

   

 

 
 
image

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku