Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hlavné úlohy DHZO 2018

 

                                                                                              

HLAVNÉ ÚLOHY
DOBROVOĽNÉHO 
HASIČSKÉHO ZBORU OBCE 
BOLEŠOV PRE ROK 2018

 

V roku 2018 bude DHZO zabezpečovať úlohy, ktoré vyplývajú zo Stanov a Rokovacieho poriadku DPO SR, právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany, ako i uznesení vyšších orgánov DPO SR. Celkovú činnosť a prácu v roku 2018 budeme orientovať na skvalitnenie org.-riadiacej práce, preventívno-výchovnej činností, školenia a výcviku, výchovu mládeže, zvýšenie starostlivosti o požiarnu techniku, výzbroj, výstroj, ako i ostatný majetok, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie a spolupracovať medzi orgánmi obce i ostatnými organizáciami s ktorými DHZO spolupracuje.


Za účelom realizácie uvedených cieľov DHZO Bolešov zabezpečí :


V oblasti organizačno-riadiacej :

1, Podľa vlastného plánu a potreby budeme uskutočňovať zasadnutia Výboru DHZO a členských 
   schôdzi DHZO Bolešov. 
   Termín : podľa plánu zasadnutia                         Zodpovedný : predseda

2, Budeme zabezpečovať účasť funkcionárov na Okresnom Výbore DPO Ilava.
   Termín : podľa pokynov OV DPO Ilava              Zodpovedný : predseda a veliteľ DHZO

3, Výročná členská schôdza 1x za rok.
    Termín : január 2019                                           Zodpovedný : predseda


4, Hlásenia o činnosti počas celého roka v DHZO zasielať na Okresný výbor Ilava.
   Termín : počas roka 2018                                     Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

5, Budeme venovať trvalú pozornosť zvyšovaniu odbornej prípravy členov DHZO Bolešov.
   Termín : počas roka 2018                                     Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

6, Pozornosť budeme venovať aj získaniu nových členov a členiek z radu mladých hasičov.
   Termín : počas roka 2018                                   Zodpovedný : predseda, veliteľ jednotky a velitelia družstiev


V oblasti kultúrnej aktivity : 

1, Zabezpečenie stráženie Božieho hrobu v kostole Bolešov.
   Termín : 31.marec 2018                                   Zodpovedný : predseda

2, Účasť na svätej omši za hasičov v kostole Bolešov.
   Termín : 6.máj.2018 o 10:30hod.                    Zodpovedný : predseda 

3, Zabezpečenie 130. výročia založenia DHZ Bolešov.
   Termín : 30.júna 2018 o 10:30hod.    
                Zodpovedný : všetci členovia DHZO Bolešov

4, Spolupracovať a zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci.
    Bolešov ako aj v okolitých obciach.
    Termín : počas roka 2018                               Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

 

5, Pri rôznych iných hasičských podujatiach byť nápomocný. 
   Termín : počas roka 2018                                Zodpovedný : predseda, veliteľ jednotky a hasičské družstvá

6, Takisto v rámci prevencie a pomoci byť nápomocný obci a občanom.
    Termín : počas roka 2018                               Zodpovedný : všetci členovia DHZO BolešovV oblasti preventívno - výchovnej :

1, V priebehu roka 2018 uskutočníme prednášku a školenie pre občanov a prednášku pre mládež.
   
Termín : počas roka 2018                            Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

2, Zabezpečíme vysielanie rozhlasových relácii s protipožiarnou tematikou v suchom období a počas
   vykurovania v miestnom obecnom rozhlase alebo cez internet.
   Termín : počas roka 2018                             Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky     
 
                     

V oblasti školenia a výcviku :

1, Zvyšovanie praktickej prípravy členov napr. pri požiari.
   Termín : počas roka 2018                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

2, 2x za rok preskúšať členov DHZO Bolešov pri previerkovom cvičený.
   Termín : počas roka 2018                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

3, Pravidelné tréningy pred hasičskou súťažou.
   Termín : počas roka 2018                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

4, Do Okresnej súťaže DHZO zapojiť 2 hasičské družstvá a získať čo najlepšie umiestnenie
    Termín : jún                                            Zodpovedný : veliteľ jednotky a veliteľ družstva

5, V priebehu roka 2018 vykonať 3 krát miestne taktické cvičenie.
   Termín : počas roka 2018                         Zodpovedný : veliteľ jednotky

6, Zapájať hasičské družstvo do pohárových súťaží.
   Termín : počas roka 2018                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a veliteľ družstva

7, Zabezpečenie 6. ročníka nočnej hasičskej súťaže.
    Termín : 25.augusta 2018 o 21:00hod.    Zodpovedný : všetci členovia DHZO Bolešov 

8, Školenie ohľadom CAS 25 L101K, Iveca Daily a ostatnej hasičskej techniky.
   Termín : počas roka 2018                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

 

 V oblasti pracovnej aktivity :
 

1, Údržba a oprava hasičskej techniky DHZO Bolešov. 
   Termín : počas roka 2018                            Zodpovedný : veliteľ jednotky a strojníci

2, Príprava vozidla CAS 25 Karosa L 101 K na TK a EK.
    Termín : január 2019                                  Zodpovedný : veliteľ jednotky a strojníci 
                   

3, Údržba a oprava výstroje a výzbroja DHZO Bolešov.
    Termín : počas roka 2018                           Zodpovedný : veliteľ jednotky a veliteľ družstva

4, Údržba športovej PS 12 a zásahovej PS 12.
    Termín : počas roka 2018                           Zodpovedný : veliteľ jednotky, veliteľ družstva a strojníci

5, Údržba, oprava budovy a okolia hasičskej zbrojnice Bolešov.
    Termín : počas roka 2018                            Zodpovedný : 
všetci členovia DHZO Bolešov

6, Kontrola hydrantov v obci Bolešov, Borčice, Slávnica, Sedmerovec a Podhorie.
   Termín : počas roka 2018                            Zodpovedný : 
všetci členovia DHZO Bolešov

 

 

Schválené Výročnou členskou schôdzou DHZO Bolešov zo dňa 13.01.2018.

 

         predseda DHZO Bolešov                                     veliteľ DHZO Bolešov
            
         starší technik Pavol Prna                                     starší technik Marián Rác

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku