Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ročný plán úloh DHZ 2018

                                                                                        

ROČNÝ PLÁN ÚLOH DHZ 2018

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Mesiac

Plán úloh

Január

V DHZ pokračujú konanie Výročných členských schôdzí. Podklady z konania VČS, ak to už DHZ nevykonal, je potrebné v stanovenom termíne a rozsahu zaslať na príslušný Územný výbor DPO. Prípadne zmeny vo výbore treba nahlásiť písomne na ÚzO DPO SR.
V súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR veliteľ DHZ spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení vo výbore DHZ formou rozkazu vyhlási na VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti. Návrhy na povýšenie do vyšších hodností zbormajstrov, technikov a inšpektorov
treba do 15.januára zaslať na príslušný ÚzV DPO.
Medzi dôležité úlohy tohto obdobia patrí splnenie inkasa členských príspevkov od všetkých členov DHZ. K získaniu potrebných prostriedkov na činnosť DHZ v roku je vhodné organizovať hasičský ples, zábavy a celoročne sa uchádzať i o podporu činnosti DHZ zo strany sponzorov. Táto úloha má platnosť i v ďalších mesiacoch.
Veliteľ a preventivár podľa časového a obsahového plánu na výcvikový rok 2018 pokračujú vo vykonávaní odbornej prípravy zaradených do DHZO resp. do kontrolných skupín obce.
V  súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní v DPO SR je vhodné spracovať a v stanovenom termíne zaslať na príslušní ÚzV DPO návrhy na vyznamenanie najaktívnejších funkcionárov a členov DHZ,
ktoré budú odovzdané pri vhodnej príležitosti- VČS DHZ, oslavách sviatku hasičov – sv. Floriána a pod.
Z podkladov i operatívnej dokumentácie jednotlivých odborných úsekov spracovať hlásenie o činnosti DHZ za rok 2017, ktoré zaslať na príslušný ÚzV DPO v stanovenom termíne.

Február

V tomto období budú v rámci ÚzV DPO prebiehať Okresné valné zhromaždenia delegátov DHZ resp. Územné valné zhromaždenia delegátov DHZ.
V spolupráci s obecným – mestským zastupiteľstvom resp. právnickou osobou pripraviť organizačné zabezpečenie vykonania preventívnych proti požiarnych kontrol. Pripraviť návrh na zloženie kontrolných skupín a vybaviť ich poverením obecného-mestského úradu na výkon kontrolnej činnosti a potrebnou dokumentáciou.
Veliteľ pokračuje podľa schváleného plánu odbornej prípravy vo vykonávaní najmä teoretickej časti odbornej prípravy členov DHZO. V záujme zvyšovania fyzickej pripravenosti okrem prírodných podmienok pre kolektívy dospelých a dorastu je podľa miestnych podmienok vhodné využívať telocvične, posilňovne a športové objekty i vóľne priestory na hasičských zbrojniciach a v ich okolí. Tieto podmienky včas prerokovať s obecným úradom, vedením školy organizácií či právnických osôb, ktoré tieto objekty a priestory spravujú.
Činnosť mladých hasičov zamerať v súlade s pravidlami na celoštátnu hru PLAMEŇ najmä na teoretickú prípravu a plnenie odznakov odbornosti i ďalšiu záujmovú činnosť. Najlepšie práce poslať na ÚzV DPO, príp. ich využiť pri organizovaní obecných osláv Dňa hasičov, osláv výročia založenia obcí či DHZ formou výstavky.
Kronikár v spolupráci s kronikárom obce po prerokovaní vo výbore DHZ uzavrie obsah kroniky za rok 2017, ktorý podľa požiadavky v stanovenom rozsahu poskytne podklady aj pre záznam o činnosti DHZ do obecnej kroniky.
Výbor DHZ prostredníctvom osoby poverenej výborom, prerokuje plán dopisovateľskej činnosti na rok 2018 a zabezpečuje pre požiarnickú a regionálnu tlač príspevky o činnosti DHZ počas roka..

Marec

Výbor DHZ zvolá a pripravý členskú schôdzu zameranú na inštruktážno-metodické zamestnanie(ďalej len IMZ)  v príslušnom okrsku ale i rozpracovanie časového a tematického plánu činnosti ÚzO DPO SR na rok 2018.
Kontrolné skupiny pokračujú vo vykonávaní preventívnych kontrol. Po ich vykonaní a prerokovaní ich výsledku vo výbore DHZ preventivár odovzdá dokumentáciu(o zistených nedostatkov s návrhom termínu na odstránenie) obecnému-mestskému úradu. Odbornú prípravu členov DHZO v tomto období podľa počasia zamerať na technický výcvik, k čomu využiť vhodné trávnaté ale aj asfaltové a betónové plochy, hasičské zbrojnice či športové objekty. Veliteľ spracuje plán – konspekt pre jarné tréningové cvičenie. Zamerať sa i na ošetrenie výstroje a výzbroje a v rozsahu stanovených lehôt i podmienok vykonávame skúšky ich funkčnosti.
V období jarného upratovania vyčistiť priestory a okolie hasičskej zbrojnice a príp. vodných nádrží. Organizovať brigádnickú činnosť členov DHZ i mladých hasičov zameranú na tvorbu a ochranu životného prostredia, zber odpadových surovín a pod. Pri tejto príležitosti dbať i na údržbu a zachovanie historickej techniky, výstroja a výzbroje i dokumentácie o doterajšej činnosti DHZ.
V činnosti mladých hasičov podľa miestnych podmienok a vhodnosti počasia začať s odborno – výcvikovou činnosťou, ktorú doplniť športovo-turistickými aktivitami.
Prostredníctvom miestneho rozhlasu, nástenky, verejného zasadania obecného zastupiteľstva informovať občanov o výsledkoch činnosti DHZ za uplynulý rok a plánovaných úlohách na rok 2018.

Apríl

V tomto mesiaci výbor DHZ pripraví organizačné zabezpečenie osláv Dňa hasičov – sv.Floriána. Medzi osvedčené podujatia k oslavám patria hasičské zábavy, výstavky súčasnej ako i historickej techniky. Tradične sa konajú i propagačné cvičenia, pohárové súťaže, kladenie vencov k hrobom zosnulých hasičov, cirkevné obrady a vysiacky hasičských zástav a sôch sv. Floriána.
Veliteľ DHZ spoločne so strojníkom riadia a kontrolujú prípravu hasičskej techniky na letnú prevádzku a odzimovanie čerpadiel. Prostredníctvom miestneho tréningového cvičenia je potrebné preveriť akcieschopnosť
hasičských vozidiel, čerpadiel, výstroje a výzbroje, hydrantovej siete ako i ďalších vodných zdrojov, vrátane čerpacích stanovíšť po zimnom období. Taktické cvičenia je vhodné zamerať na objekt s miestami so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ďalším kritériom pre jeho spracovanie je reálne existujúca akcieschopná technika, výzbroj a vodné zdroje.
Odbornú prípravu zamerať na účasť kolektívov mužov, žien a dorastencov na obvodových súťažiach DHZ.  Prípravu organizovať podľa pokynov okresného výcvikového štábu a vedenia okrsku. Podľa potreby prijať príslušné opatrenia. Vrcholí príprava mladých hasičov okresné územné kolo hry Plameň.
V spolupráci s obecnými zastupiteľstvami, lesnými správami a urbárskymi spoločnosťami sa podieľať na ochrane prírody a lesov. K tomu účelu využiť miestny rozhlas, nástenky a plagáty. Podľa konkrétnych podmienok využiť i spoluprácu s poľovníkmi, rybármi a ďalšími ochranárskymi organizáciami.

Máj

Podľa organizačného zabezpečenia pripraviť dôstojný priebeh osláv Dňa hasičov – 4.mája, venovaný sv.Floriánovi – patrónovi hasičov. Vhodné je zvolať slávnostnú členskú schôdzu s kultúrnym programom mladých hasičov. Priebeh akcie vyhodnotiť, o čom aktuálne informovať príslušný ÚzV DPO a verejnosť prostredníctvom požiarnickej a regionálnej tlače resp. vo výveskách obce.
Činnosť mladých hasičov vrcholí ich účasťou na okresnom - územnom kole hry Plameň podľa pokynov ÚzV DPO a príslušnej komisie mládeže. V súlade so Súťažným poriadkom DPO SR a organizačným zabezpečením príslušného výcvikového štábu prebiehajú obvodové - územné súťaže DHZ a hasičského dorastu, ktorých sa zúčastňujú kolektívy dospelých i dorastu. Pozornosť je potrebné venovať i príprave na pretek jednotlivca so zameraním na získanie výkonnostných tried.
V úzkej spolupráci s obecným zastupiteľstvom, vedením poľnohospodárskych družstiev i so súkromnými poľnohospodármi a v súlade s pokynmi ÚzV DPO je potrebné spracovať organizačné zabezpečenie ochrany úrody. Na to využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, nástenky, vývesky, plagáty alebo prednášky pre zamestnancov, občanov a mládež. Podľa pokynov územného veliteľa sa odporúča zapojiť do taktického cvičenia, ktoré organizuje OR HaZZ.
Na základe pozvania sa súťažné kolektívy dospelých, dorastu i mladých hasičov zúčastňujú sa pohárových súťaží. Je potrebné podporovať družobné styky formou účasti na pohárových súťažiach, súčinnostných cvičeniach najmä v prihraničných oblastiach hlavne s Českou republikou, Poľskom, Rakúskom a Maďarskom

Jún

Nakoľko rok 2018 je postupovým rokom pre mladých hasičov, súťažné kolektívy mladých hasičov sa intezívne venujú príprave na územné kolá hry Plameň, ktorá vyvrcholí účasťou na krajskom kole hry Plameň. 
Kolektívy mladých hasičov, dorastu a dospelých sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží. Prácu s mladými hasičmi orientovať aj na ďalšiu záujmovú činnosť – napr. uskutočniť výlety, navštíviť výstavy, múzeá, zber druhotných surovín, ... .
Odborná príprava a praktický výcvik kolektívov mužov, žien a dorastu vrcholí ich účasťou na obvodových súťažiach DHZ. Pri tejto úlohe je potrebné sa riadiť pokynmi ÚzO DPO SR a príslušného výcvikového štábu.
Vzhľadom na teplé počasie je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pohotovosti hasičskej techniky a vodných zdrojov, hre detí so zápalkami a kladeniu ohňa v prírode, pričom dbať na stálu priechodnosť prístupových ciest do lesa, polí a vodných zdrojov pre prípad vzniku požiaru.
Vo výbore DHZ sa odporúča pripraviť vyhodnotenie plánu činnosti za I. polrok.

Júl

Výbor DHZ zvolá členskú schôdzu, na ktorej zhodnotí činnosť za I. polrok 2018. Vyhodnotenie svojej činnosti prostredníctvom veliteľa – predsedu DHZ  predloží obecnému – mestskému zastupiteľstvu. O výsledku rokovania je potrebné informovať výbor DHZ, ako aj členov na najbližšej členskej schôdzi DHZ.
Pokračuje príprava víťazných kolektívov krajských kôl mladých hasičov, ktorá vyvrcholí účasťou na Celoštátnom kole hry Plameň. 
Kolektívy dospelých sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží, ktoré je vhodné spojiť s výletom alebo zájazdom pre všetkých členov a mladých hasičov. Toto obdobie je vhodné i na organizáciu kultúrno – spoločenských – športovo – turistických podujatí s pobytom v prírode.
S príchodom letných dní začína žatva a zber krmovín, ktoré predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Podľa miestnych zvyklostí a podmienok sa v praxi osvedčilo organizovať hliadkovú službu a pohotovosť na hasičskej zbrojnici. 
Pre mladých hasičov je vhodné organizovať letné tábory, športové súťaže, poznávacie zájazdy, exkurzie do hasičských staníc profesionálnych hasičov a záchranárov s ukážkami modernej techniky. 
Vo výbore DHZ sa odporúča prerokovať návrh na udelenie vyznamenaní a vernostných stužiek, ktoré treba zaslať na príslušný ÚzV DPO.
Veliteľ DHZ v súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení výboru DHZ formou rozkazu vyhlási na pohárovej súťaži, VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti. Návrh na povýšenia do vyšších hodností - zbormajstrov, technikov a inšpektorov treba v termíne do konca júla zaslať na príslušný ÚzV DPO.

August

Horúce letné dni ako aj žatva a zber krmovín predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Podľa miestnych zvyklostí a podmienok pokračovať v organizovaní hliadkovej služby a pohotovosti na hasičskej zbrojnici. Do záveru žatvy a zberu krmovín dôsledne plniť podľa miestnych podmienok i počasia konkrétne úlohy ochrany úrody.
Kolektívy dospelých a dorastu pokračujú v organizovaní resp. v účasti na pohárových súťažiach dospelých, dorastu a mladých hasičov a oslavách jubilujúcich DHZ.
Pre členov DHZ i mladých hasičov organizovať výlety a zájazdy. Odporúčame zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 29.augusta – SNP.
Záujemcov o získanie odznaku odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa a odznaku odbornosti Hasič I. stupňa nahlásiť
na príslušný ÚzV DPO, ktorý ich prihlášku zašle na Sekretariát DPO SR. 

September

Vo výbore DHZ je potrebné zhodnotiť splnenie plánu výcvikového roka a na návrh veliteľa DHZ posúdiť návrh plánu odbornej prípravy členov zaradených do DHZO na výcvikový rok. 
Pokračovať v účasti na pohárových súťažiach a oslavách jubilujúcich DHZ. Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 1.septembra – Dňa ústavy SR.
Odbornú prípravu členov DHZ orientovať na plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci mládeže III. a II. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť na príslušný ÚzV DPO, 
ktorá prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
V súlade so smernicou pre jesennú časť hry Plameň prehlbovať a zdokonaľovať brannú zručnosť a návyky mladých hasičov organizovaním branných pretekov s rôznymi disciplínami zameranými na oblasť ochrany pred požiarmi.   

Október

Pokračovať v odbornej príprave členov DHZO a členov kontrolných skupín obce podľa schváleného plánu na výcvikový rok. 

Podľa aktuálneho vývoja počasia je potrebné zabezpečiť prípravu hasičskej techniky a čerpadiel na zimnú prevádzku. Je potrebné ošetriť a uložiť hasičskú výstroj a výzbroj.
Spracovať organizačné zabezpečenie vykurovacieho obdobia. Využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, besedy, nástenky a plagáty. Veľmi je dôležité i odborno-výchovné pôsobenie členov kontrolných skupín obce pri kontrolách, najmä pri odstraňovaní zistených závad na komínoch, vykurovacích telesách, bleskozvodoch a pod..
V odbornej príprave členov DHZ pokračovať v plnení podmienok na získanie odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci mládeže III. a II. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť príslušnému ÚzV DPO, 
ktorý prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky a zabezpečí odznaky odbornosti.
Podľa miestnych podmienok v rámci akcie ,,Október – mesiac úcty k starším“
je vhodné zorganizovať stretnutie so zaslúžilými členmi DHZ resp. zapojiť sa do obecných osláv.

November

Výbor DHZ začne pripravovať VČS DHZ. Dôležité je vybrať vhodný termín, ktorý treba oznámiť obecnému-mestskému úradu ako i ÚzV DPO. Pre úspešný priebeh VČS DHZ je dôležitý i výber miestnosti, v ktorej sú podmienky pre činnosť komisií i primerané podmienky pre úspešné rokovanie. Zvýšenú pozornosť venovať príprave materiálov na VČS DHZ.
V činnosti mladých hasičov svoju pozornosť zamerať najmä na klubovú a vzdelávaciu činnosť. Podľa možností a zvyklostí pripraviť kultúrny program na VČS DHZ. Prácu s mladými hasičmi orientovať prácu aj na ďalšiu záujmovú činnosť napr. súťaž vo výtvarnom prejave, literárnom prejave, kde víťazné práce zaslať v stanovenom termíne na príslušnú ÚzO DPO SR. Organizovať besedy, halové súťaže a pod...
Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku - 17.november.  Organizovať tradičné hasičské plesy, zábavy a divadelné predstavenia ako i folklórne podujatia zamerané na zachovanie regionálnych zvykov a tradící.
Je potrebné spracovať objektívne požiadavky na finančný rozpočet obecného-mestského úradu na rok 2019 na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. V návrhu rozpočtu je potrebné zohľadniť požiadavky na doplnenie vyradeného výstroja a výzbroje, náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu, opravu a prevádzku hasičskej techniky. 

December

Vo výbore DHZ pokračovať v príprave resp. konaní VČS DHZ za rok 2018. Pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočtu DHZ na rok 2019. Zvýšenú pozornosť venovať správe o činnosti i správe o finančnom hospodárení, ktoré treba včas poskytnúť revízorom na spracovanie ich stanoviská, ktoré predložia VČS DHZ. V prípade zmeny vo funkcií veliteľa a preventivára PO obce, návrhy výboru DHZ včas predložiť obecnému-mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Podľa pokynov obecného úradu sa podieľať na vykonaní inventarizáciu majetku zvereného do starostlivosti DHZ.
Posúdiť stav odberu hasičskej tlače a získať nových záujemcov o odber. Hasičská tlač vzhľadom na jej obsah a poslanie by nemal chýbať na stole žiadneho starostu - primátora, predsedu, veliteľa a ďalších funkcionárov výboru DHZ a člena DHZ. 
Prácu s mladými hasičmi je vhodné aj naďalej orientovať na klubovú a vzdelávaciu záujmovú činnosť – napr. pokračovať v organizovaní súťaže vo výtvarnom a literárnom prejave, organizovaní rôznych besied, zoznámenie sa s históriou DHZ, vedení kroniky a pod.. 

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku