Založiť webovú stránku alebo eShop

Ročný plán úloh DHZ 2017

                                                                                        

ROČNÝ PLÁN ÚLOH DHZ 2017

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Mesiac

Plán úloh

Január

V DHZ pokračujú konanie Výročných členských schôdzí. Podklady z konania VČS, ak to už DHZ nevykonal, je potrebné v stanovenom termíne a rozsahu zaslať na príslušný Územný výbor DPO. Zmeny vo výbore a delegáta na Územné valné zhromaždenie delegátov DHZ treba nahlásiť písomne vrátane adries novozvolených funkcionárov na ÚzV DPO.
V súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR veliteľ DHZ spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení vo výbore DHZ formou rozkazu vyhlási na VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti. Návrhy na povýšenie do vyšších hodností zbormajstrov, technikov a inšpektorov
treba do 15.januára zaslať na príslušný ÚzV DPO.
Medzi dôležité úlohy tohto obdobia patrí splnenie inkasa členských príspevkov od všetkých členov DHZ. K získaniu potrebných prostriedkov na činnosť DHZ v roku je vhodné organizovať hasičský ples, zábavy a celoročne sa uchádzať i o podporu činnosti DHZ zo strany sponzorov. Táto úloha má platnosť i v ďalších mesiacoch.
Veliteľ a preventivár podľa časového a obsahového plánu na výcvikový rok 2017 pokračujú vo vykonávaní odbornej prípravy zaradených do DHZO resp. do kontrolných skupín obce.
V  súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní v DPO SR je vhodné spracovať a v stanovenom termíne zaslať na príslušní ÚzV DPO návrhy na vyznamenanie najaktívnejších funkcionárov a členov DHZ,
ktoré budú odovzdané pri vhodnej príležitosti- VČS DHZ, oslavách sviatku hasičov – sv. Floriána a pod.
Z podkladov i operatívnej dokumentácie jednotlivých odborných úsekov spracovať hlásenie o činnosti DHZ za rok 2016, ktoré zaslať na príslušný ÚzV DPO v stanovenom termíne.

Február

V tomto období budú v rámci ÚzV DPO prebiehať Okresné valné zhromaždenia delegátov DHZ resp. Územné valné zhromaždenia delegátov DHZ.
V spolupráci s obecným – mestským zastupiteľstvom resp. právnickou osobou pripraviť organizačné zabezpečenie vykonania preventívnych proti požiarnych kontrol. Pripraviť návrh na zloženie kontrolných skupín a vybaviť ich poverením obecného-mestského úradu na výkon kontrolnej činnosti a potrebnou dokumentáciou.
Veliteľ pokračuje podľa schváleného plánu odbornej prípravy vo vykonávaní najmä teoretickej časti odbornej prípravy členov DHZO. V záujme zvyšovania fyzickej pripravenosti okrem prírodných podmienok pre kolektívy dospelých a dorastu je podľa miestnych podmienok vhodné využívať telocvične, posilňovne a športové objekty i vóľne priestory na hasičských zbrojniciach a v ich okolí. Tieto podmienky včas prerokovať s obecným úradom, vedením školy organizácií či právnických osôb, ktoré tieto objekty a priestory spravujú.
Činnosť mladých hasičov zamerať v súlade s pravidlami na celoštátnu hru PLAMEŇ najmä na teoretickú prípravu a plnenie odznakov odbornosti i ďalšiu záujmovú činnosť. Najlepšie práce poslať na ÚzV DPO, príp. ich využiť pri organizovaní obecných osláv Dňa hasičov, osláv výročia založenia obcí či DHZ formou výstavky.
Kronikár v spolupráci s kronikárom obce po prerokovaní vo výbore DHZ uzavrie obsah kroniky za rok 2016, ktorý podľa požiadavky v stanovenom rozsahu poskytne podklady aj pre záznam o činnosti DHZ do obecnej kroniky.
Výbor DHZ prostredníctvom osoby poverenej výborom, prerokuje plán dopisovateľskej činnosti na rok 2017 a zabezpečuje pre požiarnickú a regionálnu tlač príspevky o činnosti DHZ počas roka..

Marec

V tomto období budú v rámci DPO SR prebiehať zasadnutia Krajských výborov DPO, na ktorých sa bude voliť Krajský výbor DPO.
V DHZ zvolá Výbor DHZ svoje zasadnutie a pripraví členskú schôdzu zameranú na informáciu o prijatých úlohách na rokovaní ÚzVZ delegátov DHZ a inštruktážno-metodické zamestnanie v príslušnom okrsku.
Kontrolné skupiny pokračujú vo vykonávaní preventívnych kontrol. Po ich vykonaní a prerokovaní ich výsledku vo výbore DHZ preventivár odovzdá dokumentáciu(o zistených nedostatkov s návrhom termínu na odstránenie) obecnému-mestskému úradu. Odbornú prípravu členov DHZO v tomto období podľa počasia zamerať na technický výcvik, k čomu využiť vhodné trávnaté ale aj asfaltové a betónové plochy, hasičské zbrojnice či športové objekty. Veliteľ spracuje plán – konspekt pre jarné tréningové cvičenie. Zamerať sa i na ošetrenie výstroje a výzbroje a v rozsahu stanovených lehôt i podmienok vykonávame skúšky ich funkčnosti.
V období jarného upratovania vyčistiť priestory a okolie hasičskej zbrojnice a príp. vodných nádrží. Organizovať brigádnickú činnosť členov DHZ i mladých hasičov zameranú na tvorbu a ochranu životného prostredia, zber odpadových surovín a pod. Pri tejto príležitosti dbať i na údržbu a zachovanie historickej techniky, výstroja a výzbroje i dokumentácie o doterajšej činnosti DHZ.
V činnosti mladých hasičov podľa miestnych podmienok a vhodnosti počasia začať s odborno – výcvikovou činnosťou, ktorú doplniť športovo-turistickými aktivitami, organizovaním branných pretekov ... . Zaslať víťazné práce leterárnej a výtvarnej súťaže, po vyhodnotení v DHZ v stanovenom termíne na príslušný ÚzV DPO.
Prostredníctvom miestneho rozhlasu, nástenky, verejného zasadania obecného zastupiteľstva informovať občanov o výsledkoch činnosti DHZ za uplynulý rok a plánovaných úlohách na rok 2017. Prostredníctvom miestneho rozhlasu je vhodné upozorniť na opatrenia spojené s jarným upratovaním.

Apríl

V tomto období sa v rámci DPO SR uskutoční Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚzV DPO.
V tomto mesiaci výbor DHZ pripraví organizačné zabezpečenie osláv Dňa hasičov – sv.Floriána. Medzi osvedčené podujatia k oslavám patria hasičské zábavy, výstavky súčasnej ako i historickej techniky. Tradične sa konajú i propagačné cvičenia, pohárové súťaže, kladenie vencov k hrobom zosnulých hasičov, cirkevné obrady a vysiacky hasičských zástav a sôch sv. Floriána.
Veliteľ DHZ spoločne so strojníkom riadia a kontrolujú prípravu hasičskej techniky na letnú prevádzku a odzimovanie čerpadiel. Prostredníctvom miestneho tréningového cvičenia je potrebné preveriť akcieschopnosť
hasičských vozidiel, čerpadiel, výstroje a výzbroje, hydrantovej siete ako i ďalších vodných zdrojov, vrátane čerpacích stanovíšť po zimnom období. Taktické cvičenia je vhodné zamerať na objekt s miestami so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ďalším kritériom pre jeho spracovanie je reálne existujúca akcieschopná technika, výzbroj a vodné zdroje.
V súlade so Súťažným poriadkom DPO SR a organizačným zabezpečením príslušného výcvikového štábu prebiehajú obvodové súťaže DHZ a hasičského dorastu, ktorých sa zúčastňujú kolektívy dospelých i dorastu. Prípravu organizovať podľa pokynov okresného výcvikového štábu a vedenia okrsku. Podľa potreby prijať príslušné opatrenia. Vrcholí príprava mladých hasičov okresné územné kolo hry Plameň.
V spolupráci s obecnými zastupiteľstvami, lesnými správami a urbárskymi spoločnosťami sa podieľať na ochrane prírody a lesov. K tomu účelu využiť miestny rozhlas, nástenky a plagáty. Podľa konkrétnych podmienok využiť i spoluprácu s poľovníkmi, rybármi a ďalšími ochranárskymi organizáciami.
V činnosti mladých hasičov podľa miestnych podmienok a vhodnosti počasia pokračovať s odborno-výcvikovou činnosťou, ktorú doplniť športovo-turistickými aktivitami, organizovaní branných pretekov... .
ÚzV DPO po vykonaní vyhodnotenia literárnej a výtvarnej súťaže zašle víťazné práce v stanovenom termíne na Sekretariát DPO SR.

Máj

Podľa organizačného zabezpečenia pripraviť dôstojný priebeh osláv Dňa hasičov – 4.mája, venovaný sv.Floriánovi – patrónovi hasičov. Vhodné je zvolať slávnostnú členskú schôdzu s kultúrnym programom mladých hasičov. Priebeh akcie vyhodnotiť, o čom aktuálne informovať príslušný ÚzV DPO a verejnosť prostredníctvom požiarnickej a regionálnej tlače resp. vo výveskách obce.
Činnosť mladých hasičov vrcholí ich účasťou na okresnom - územnom kole hry Plameň podľa pokynov ÚzV DPO a príslušnej komisie mládeže. V súlade so Súťažným poriadkom DPO SR a organizačným zabezpečením príslušného výcvikového štábu prebiehajú obvodové - územné súťaže DHZ a hasičského dorastu, ktorých sa zúčastňujú kolektívy dospelých i dorastu. Pozornosť je potrebné venovať i príprave na pretek jednotlivca so zameraním na získanie výkonnostných tried.
V úzkej spolupráci s obecným zastupiteľstvom, vedením poľnohospodárskych družstiev i so súkromnými poľnohospodármi a v súlade s pokynmi ÚzV DPO je potrebné spracovať organizačné zabezpečenie ochrany úrody.
Na to využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, nástenky, vývesky, plagáty alebo prednášky pre zamestnancov, občanov a mládež. Podľa pokynov územného veliteľa sa odporúča zapojiť do taktického cvičenia, ktoré organizuje OR HaZZ.
Na základe pozvania sa súťažné kolektívy dospelých, dorastu i mladých hasičov zúčastňujú sa pohárových súťaží, výstav FirEco a pod. Je potrebné podporovať družobné styky formou účasti na pohárových súťažiach, súčinnostných cvičeniach najmä v prihraničných oblastiach hlavne s Českou republikou, Poľskom, Rakúskom a Maďarskom

Jún

Rok 2017 je postupovým pre dospelých a hasičského dorastu. Súťažné družstvá mužov a žien DHZ a hasičského dorastu sa intezívne venujú príprave na územné súťaže DHZ a hasičského dorastu, ktorých sa zároveň aj zúčastňujú. Pri tejto úlohe je potrebné sa riadiť pokynmi ÚzV DPO a príslušného výcvikového štábu.
Pokračuje príprava víťazných hasičských družstiev mužov, žien, dorastencov a dorasteniek okresných a územných súťaží, ktorá vyvrcholí účasťou na krajskej súťaži.
Kolektív mladých hasičov, hasičské družstvá hasičského dorastu a dospelých sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží, osláv výročí založenia DHZ ... . Prácu s mladými hasičmi je vhodné orientovať aj na ďalšiu záujmovú činnosť – napr. uskutočniť výlety, navštíviť výstavy, múzeá, zber druhotných surovín, ... .
Vzhľadom na teplé počasie je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pohotovosti hasičskej techniky a vodných zdrojov, hre detí so zápalkami a kladeniu ohňa v prírode, pričom dbať na stálu priechodnosť prístupových ciest do lesa, polí a vodných zdrojov pre prípad vzniku požiaru.
Vo výbore DHZ sa odporúča pripraviť vyhodnotenie plánu činnosti za I. polrok.

Júl

Výbor DHZ zvolá členskú schôdzu, na ktorej zhodnotí činnosť za I. polrok 2017. Vyhodnotenie svojej činnosti prostredníctvom veliteľa – predsedu DHZ  predloží obecnému – mestskému zastupiteľstvu. O výsledku rokovania je potrebné informovať výbor DHZ, ako aj členov na najbližšej členskej schôdzi DHZ.
Pokračuje príprava víťazných kolektívov krajských súťaží DHZ a hasičského dorastu, ktorá vyvrcholí účasťou na Majstrovstvách SR dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu.
Družstvá dospelých a dorastu sa podľa pozvania zúčastňujú pohárových súťaží, ktoré je vhodné spojiť s výletom alebo zájazdom pre všetkých členov a mladých hasičov, napr. aj na medzinárodnú súťaž v rakúskom Villachu. Toto obdobie je vhodné i na organizáciu kultúrno – spoločenských – športovo – turistických podujatí s pobytom v prírode.
S príchodom letných dní začína žatva a zber krmovín, ktoré predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Podľa miestnych zvyklostí a podmienok sa v praxi osvedčilo organizovať hliadkovú službu a pohotovosť na hasičskej zbrojnici. 
V činnosti s mladými hasičmi je vhodné organizovať letné tábory, športové súťaže, poznávacie zájazdy, exkurzie do hasičských staníc profesionálnych hasičov a záchranárov s ukážkami modernej techniky. 
Vo výbore DHZ sa odporúča prerokovať návrh na udelenie vyznamenaní a vernostných stužiek, ktoré treba zaslať na príslušný ÚzV DPO.
Veliteľ DHZ v súlade so Štatútom o povyšovaní členov DPO SR spracuje návrh na povýšenie v skupine výkonných hasičov, ktoré po schválení výboru DHZ formou rozkazu vyhlási na pohárovej súťaži, VČS DHZ alebo inej vhodnej príležitosti.
Návrh na povýšenia do vyšších hodností - zbormajstrov, technikov a inšpektorov treba v termíne do konca júla zaslať na príslušný ÚzV DPO.

August

Horúce letné dni ako aj žatva a zber krmovín predstavujú zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Podľa miestnych zvyklostí a podmienok pokračovať v organizovaní hliadkovej služby a pohotovosti na hasičskej zbrojnici. Do záveru žatvy a zberu krmovín dôsledne plniť podľa miestnych podmienok i počasia konkrétne úlohy ochrany úrody.
Družstvá dospelých a hasičského dorastu, kolektívy mladých hasičov pokračujú v účasti na pohárových súťažiach a oslavách jubilujúcich DHZ resp. organizovaní vlastných pohárových súťažiach.
Pre členov DHZ i mladých hasičov sa odporúča pokračovať v organizovaní výlety a poznávacích zájazdov. Odporúčame zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 29.augusta – SNP, obecných osláv – tzv. ,,Dni obce“, ... .
Záujemcov o získanie odznaku odbornosti Vedúci mládeže I. stupňa a odznaku odbornosti Hasič I. stupňa nahlásiť
na príslušný ÚzV DPO, ktorý ich prihlášku zašle na Sekretariát DPO SR. 

September

Vo výbore DHZ je potrebné zhodnotiť splnenie plánu výcvikového roka a na návrh veliteľa DHZ posúdiť návrh plánu odbornej prípravy členov zaradených do DHZO na výcvikový rok. Odporúča sa zabezpečiť prostredníctvom obecného úradu – starostu zaslanie žiadosti na zaradenie DHZO do kategórie pre rok 2018 na Sekretariát DPO SR.
Družstva dospelých, hasičského dorastu ako aj mladých hasičov pokračujú v účasti na pohárových súťažiach, miestnych ligách, na oslavách jubilujúcich DHZ, ... . Zapojiť sa do obecných osláv štátneho sviatku 1.septembra – Dňa ústavy SR, Dní obce, ... .
Odbornú prípravu členov DHZ sa odporúča orientovať na plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci mládeže III. a II. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť na príslušný ÚzV DPO, 
ktorý prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky.
V práci s mladými hasičmi sa odporúča v súlade so smernicou pre jesennú časť hry Plameň prehlbovať a zdokonaľovať brannú zručnosť a návyky mladých hasičov organizovaním branných pretekov s rôznymi disciplínami zameranými na oblasť ochrany pred požiarmi.   

Október

Pokračovať v odbornej príprave členov zaradených do DHZO a členov kontrolných skupín 
podľa schváleného plánu na rok 2017. Odporúča sa zabezpečiť prostredníctvom obecného úradu – starostu zaslanie žiadosti na zaradenie DHZO do kategórie pre rok 2018 na Sekretariát DPO SR.
Podľa aktuálneho vývoja počasia je potrebné zabezpečiť prípravu hasičskej techniky a čerpadiel na zimnú prevádzku. Je potrebné ošetriť a uložiť hasičskú výstroj a výzbroj.
Je vhodné spracovať organizačné zabezpečenie vykurovacieho obdobia. Využiť osvedčené formy ako sú rozhlasové relácie, besedy, nástenky a plagáty. Veľmi je dôležité i odborno-výchovné pôsobenie členov kontrolných skupín obce pri kontrolách, najmä pri odstraňovaní zistených závad na komínoch, vykurovacích telesách, bleskozvodoch a pod..
V odbornej príprave sa odporúča pokračovať v plnení podmienok na získanie odbornosti Hasič II. a III. stupňa a Vedúci mládeže III. a II. stupňa a záujemcov po absolvovaní prípravy nahlásiť príslušnému ÚzV DPO, 
ktorý prostredníctvom príslušného výcvikového štábu a komisie mládeže vykoná predpísané skúšky.
Podľa miestnych podmienok v rámci akcie ,,Október – mesiac úcty k starším“
je vhodné zorganizovať stretnutie so zaslúžilými členmi DHz resp. zapojiť sa do obecných osláv.

November

Výbor DHZ začne pripravovať VČS DHZ za rok 2017. Dôležité je vybrať vhodný termín, ktorý treba oznámiť obecnému-mestskému úradu ako i ÚzV DPO. Pre úspešný priebeh VČS DHZ je dôležitý i výber miestnosti, v ktorej sú podmienky pre činnosť komisií i primerané podmienky pre úspešné rokovanie. 
V činnosti mladých hasičov je potrebné svoju pozornosť zamerať najmä na klubovú a vzdelávaciu činnosť. Podľa možností a zvyklostí pripraviť kultúrny program na VČS DHZ. Prácu s mladými hasičmi orientovať prácu aj na ďalšiu záujmovú činnosť napr. súťaž vo výtvarnom prejave, literárnom prejave, vedenie kroniky, organizovanie besedy, halových súťaží a pod...
Je potrebné spracovať objektívne požiadavky na finančný rozpočet obecného-mestského úradu na rok 2018 na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. V návrhu rozpočtu je potrebné zohľadniť požiadavky na doplnenie vyradeného výstroja a výzbroje, náklady na prevádzku hasičskej zbrojnice, údržbu, opravu a prevádzku hasičskej techniky. Finančný rozpočet DHZ sa odporúča zvýšiť zapojením do projektov VÚC, zaregistrovaním sa na poberanie 2% z dane, ... . Organizovať tradičné hasičské plesy, zábavy ako i folklórne podujatia zamerané na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií. 

December

Vo výbore DHZ sa odporúča pokračovať v príprave resp. konaní VČS DHZ za rok 2017. Pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočtu DHZ na rok 2018. Zvýšenú pozornosť venovať správe o činnosti i správe o finančnom hospodárení, ktoré treba včas poskytnúť revízorom na spracovanie ich stanoviská, ktoré predložia VČS DHZ.
V prípade zmeny vo funkcií veliteľa a preventivára PO obce návrhy výboru DHZ včas predložiť obecnému-mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Podľa pokynov obecného úradu sa podieľať na vykonaní inventarizáciu majetku zvereného do starostlivosti DHZ.
Posúdiť stav odberu požiarnického časopisu Požiarnik, ktorý by nemal chýbať u žiadneho predsedu, veliteľa a ďalších funkcionárov výboru DHZ a členov DHZ, resp. starostu obce – primátora mesta. Je potrebné získať nových záujemcov o odbere časopisu.
Prácu s mladými hasičmi je vhodné aj naďalej orientovať na klubovú a vzdelávaciu záujmovú činnosť – napr. pokračovať v organizovaní rôznych besied, zoznámenie sa s históriou DHZ, organizovania posedenia pri stromčeku, vedení kroniky a pod.. 
Činnosť členov DHZ zamerať na organizovanie tradičných akcií spojených s koncom roka podľa miestnych podmienok a zvyklostí(silvestrovská veselica, silvestrovský beh, silvestrovské lovenie kapra, ...).

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku