Založiť webovú stránku alebo eShop

Hlavné úlohy DHZO 2017

 

                                                                                              

HLAVNÉ ÚLOHY
DOBROVOĽNÉHO 
HASIČSKÉHO ZBORU OBCE 
BOLEŠOV PRE ROK 2017

 

V roku 2017 bude DHZO zabezpečovať úlohy, ktoré vyplývajú zo Stanov a Rokovacieho poriadku DPO SR, právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany, ako i uznesení vyšších orgánov DPO SR. Celkovú činnosť a prácu v roku 2017 budeme orientovať na skvalitnenie org.-riadiacej práce, preventívno-výchovnej činností, školenia a výcviku, výchovu mládeže, zvýšenie starostlivosti o požiarnu techniku, výzbroj, výstroj, ako i ostatný majetok, prijať nové úlohy pre zlepšenie činnosti na úseku prevencie a spolupracovať medzi orgánmi obce i ostatnými organizáciami s ktorými DHZO spolupracuje.


Za účelom realizácie uvedených cieľov DHZO Bolešov zabezpečí :


V oblasti organizačno-riadiacej :

1, Podľa vlastného plánu a potreby budeme uskutočňovať zasadnutia Výboru DHZO a členských 
   schôdzi DHZO Bolešov. 
   Termín : podľa plánu zasadnutia                         Zodpovedný : predseda

2, Budeme zabezpečovať účasť funkcionárov na Okresnom Výbore DPO Ilava.
   Termín : podľa pokynov OV DPO Ilava              Zodpovedný : predseda a veliteľ DHZO

3, Výročná členská schôdza 1x za rok.
    Termín : január 2018                                           Zodpovedný : predseda


4, Hlásenia o činnosti počas celého roka v DHZO zasielať na Okresný výbor Ilava.
   Termín : počas roka 2017                                     Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

5, Budeme venovať trvalú pozornosť zvyšovaniu odbornej prípravy členov DHZO Bolešov.
   Termín : počas roka 2017                                     Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

6, Pozornosť budeme venovať aj získaniu nových členov a členiek z radu mladých hasičov.
   Termín : počas roka 2017                                   Zodpovedný : predseda, veliteľ jednotky a velitelia družstiev


V oblasti kultúrnej aktivity : 

1, Zabezpečenie stráženie Božieho hrobu v kostole Bolešov.
   Termín : apríl                                                  Zodpovedný : predseda

2, Účasť na svätej omši za hasičov v kostole Bolešov.
   Termín : 7.máj.2017 o 10:30hod.                    Zodpovedný : predseda 
 

3, Zabezpečenie cesty a priebehu pre prvé sväté prijímanie v rímsko-katolíckom kostole Bolešov.
   Termín : 18.jún 2017 o 10:30hod.     
                Zodpovedný : predseda 

4, Spolupracovať a zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci.
    Bolešov ako aj v okolitých obciach.
    Termín : počas roka 2017                               Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

 

5, Pri rôznych iných hasičských podujatiach byť nápomocný. 
   Termín : počas roka 2017                                Zodpovedný : predseda, veliteľ jednotky a hasičské družstvá

6, Takisto v rámci prevencie a pomoci byť nápomocný obci a občanom.
    Termín : počas roka 2017                               Zodpovedný : všetci členovia DHZO BolešovV oblasti preventívno - výchovnej :

1, V priebehu roka 2017 uskutočníme prednášku a školenie pre občanov a prednášku pre mládež.
   
Termín : počas roka 2017                            Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky

2, Zabezpečíme vysielanie rozhlasových relácii s protipožiarnou tematikou v suchom období a počas
   vykurovania v miestnom obecnom rozhlase alebo cez internet.
   Termín : počas roka 2017                             Zodpovedný : predseda a veliteľ jednotky     
 
                     

V oblasti školenia a výcviku :

1, Zvyšovanie praktickej prípravy členov napr. pri požiari.
   Termín : počas roka 2017                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

2, 2x za rok preskúšať členov DHZO Bolešov pri previerkovom cvičený.
   Termín : počas roka 2017                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

3, Pravidelné tréningy pred hasičskou súťažou.
   Termín : počas roka 2017                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

4, Do Okresnej súťaže DHZO zapojiť 2 hasičské družstvá a získať čo najlepšie umiestnenie
    Termín : jún                                            Zodpovedný : veliteľ jednotky a veliteľ družstva

5, V priebehu roka 2017 vykonať 2 krát miestne taktické cvičenie.
   Termín : počas roka 2017                         Zodpovedný : veliteľ jednotky

6, Zapájať hasičské družstvo do pohárových súťaží.
   Termín : počas roka 2017                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a veliteľ družstva

7, Zabezpečenie 5. ročníka nočnej hasičskej súťaže.
    Termín : 26.augusta 2017 o 21:00hod.    Zodpovedný : všetci členovia DHZO Bolešov 

8, Školenie ohľadom CAS 25 L101K, Iveca Daily a ostatnej hasičskej techniky.
   Termín : počas roka 2017                        Zodpovedný : veliteľ jednotky a velitelia družstiev

9, V priebehu roka 2017 sa budeme pripravovať na 130.výročie založenia nášho zboru.
    Termín : 05.máj 2018 o 09:00hod.           Zodpovedný : všetci členovia DHZO Bolešov

10, Zabezpečenie 3. ročníka súťaže o vianočného kapra.
   Termín : 9.decembra 2017                        Zodpovedný : všetci členovia DHZO Bolešov
 

 V oblasti pracovnej aktivity :
 

1, Údržba a oprava hasičskej techniky DHZO Bolešov. 
   Termín : počas roka 2017                            Zodpovedný : veliteľ jednotky a strojníci

2, Príprava vozidla CAS 25 Karosa L 101 K na TK a EK.
    Termín : január 2018                                  Zodpovedný : veliteľ jednotky a strojníci 
                   

3, Údržba a oprava výstroje a výzbroja DHZO Bolešov.
    Termín : počas roka 2017                           Zodpovedný : veliteľ jednotky a veliteľ družstva

4, Údržba športovej PS 12 a zásahovej PS 12.
    Termín : počas roka 2017                           Zodpovedný : veliteľ jednotky, veliteľ družstva a strojníci

5, Údržba, oprava budovy a okolia hasičskej zbrojnice Bolešov.
   Termín : počas roka 2017                            Zodpovedný : 
všetci členovia DHZO Bolešov

6, Kontrola hydrantov v obci Bolešov.
   Termín : počas roka 2017                            Zodpovedný : 
všetci členovia DHZO Bolešov

 

 

Schválené Výročnou členskou schôdzou DHZO Bolešov zo dňa 07.01.2017.

 

         predseda DHZO Bolešov                                     veliteľ DHZO Bolešov
            
             technik Pavol Prna                                              technik Marián Rác

 

TOPlist
Dnes je

Späť na predchádzajúcu stránku